Cumartesi, 23 Şubat 2019
Anasayfa Zazakî Makaleler

Zazakî Makaleler

Giy mi megir

1Selim Çürükkaya / 1982 de Hepisxanê Diyarbekir zaf xirabib, sey Cehnim Dante b`.
Her ode de yew rezalat bi, yew ode de însanî vêşûn bî, yew ade de ê têşûn.
Yew ode de bi ziwar giy diyayn însanan werdiş. Yew ode de însanî bêhûn bî, yew ode de însanî lingê xo re aleqnayê, yew ode de însanî destî  xo realeqnayê bî. Yew ode de însanan merrê wêrdiyen, yew ode de aspican însanî werdiyen.

Yew ode ra însan vetibî baxçe, ortê baxçî de yew qulikê giy bî.
Zebûnî emir da, va:
Pê destî xo giy xo sere ra diyen
Bê yew kesî ê bînan giy da xo sere ra.
Zebûnî emir da, va:
Şueriyen zerre!
Ey miyanî hîrîs kesî sere giyin de yew sere pak diy.
O qeyra va:
O ke serê ey ya giy çîno, wa o vindero.
O ke sere ey pakib, ey destî xo sawit serê embazî xo re, sere ey re giy sawit sere xo re.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 19:58)

Devamını oku...

 

Kueli û Şit

kueliSelim Çürükkaya /  Nameyî dewê ma ya vêrîn Tunst ib.
Ez ûca de ûmeya dinya. Heta ez biya hot serre, mi  bê Zazakî yewna ziwan nêzûnayn.
1960 de ez şiya mekteb, malim ma Qeyserî ra bi.
Nameyî ey „Ali Vural" ib.  Ey nêverdayn ma mekteb de Zazakî qisê bikeri.
Wext ke binî cemî şan, ey ma ra vatiyen:
"Şima hê şînî keye, pê dadî û babî xo ya Tirkî qisê bikeriyen.
Bo ez şew yena bin pencera de, şima gueştarî kenu.
Eg şima Zazaki qisêbikerî, ez şima kuenu."

Ma zi piyerin yew fek ra vatiyen:

 "Emredersin öğretmenim" ( Ti emir kenî malim) û ma şinî keyanî xo.
Roja bîn, binî sıba, ma ûmenî mekteb.
Malim wext ke ûmenî sınıf, ma wariştiyenî pay.
Malim nameyî çend kesan wuendiyen û vatiyen:
Biyêreni îtiya!

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 19:59)

Devamını oku...

 

Psîkolojiya bindestiye

adamyasSelim Çürükkaya / Hîris û di serî cuwa ver ez û yew embazî xo ma pê tirena
Xarpiyet ra şinî Dara Henî.
Ma yew vagon de runiştebî, cayî çeher tenan mi, cayî çeher tenan zi embazî mi grotib.
Ma kişta kotibî ra, ma tirkî xeber deyn.
      

Yew dewij feqir  ber de vinertib, gueştarî ma kerdiyen.
Ez nêzana nêm sehet yan zi yew sehet tiren şiy, ma hama Tirkî xeber deyn.
No dewij zi pay ra vinertib gueştarî ma kerdiyen.
Wext ke ma Zazakî qisêkerd.
Dewij yers bi, qêrra ma ser, va:

"Şima nişarmiyen? Şima di tenî, şima cayî heşt tenan girot!
Mi zi va dê
nê kamî? Lez linganî xo bunciyeni xo, ez zi ruenişî!

Ma lingî xo antî xo, ma xo ser niştî rue. Miyerik ûme kiştê mi de nişt rue. Mi ti ra pers kerd, mi va:

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 19:59)

Devamını oku...

 

De yew cixarê bidiyen mı

ftsrj0Selim Çürükkaya / Des rojî cuwa ver dewe ma de Husen Demir dinyayî xo bedelna, Ewro zi xal DIRIH.
Ez zaf qehrîyawo, ê wird piya zi merdimî pilîb. Wext ke ma xortib, ma vatiyen „ma koministî"
Dewij ma ra yers bîbî, îna vatê xo kerdib yew, vatib:
Ma înan dew ra fetelnenî
Dewij hêveri şiy rehmeta xal DIRIH het, ti ra vawo:
Xal DIRIH! înan re yew lacî to yo, înan re vaci ke yan wa nimac bikerî, yan zi wa dew terk bikerî.
Xal DIRIH ewnîyawo dewijan re û vawo:
Liya qarşe qican mebiyen, ce qican kitab de çîko raşt diy.
Rehmeta Husen Demir zi yew roj ewniyeno panciyes mark ra vûno:
Erey wilay ti huma niya, la hendey ey hukum to eِst
Mi ewro birayî ey Heci Hesen de qisê kerd, mi va:
Wa serê şima weş bo!
Hecî Hesen zaf hol yew merdim o û zaf zi yarî keno.
Dewê ma de Rehmeta Xalit Beyaz bi.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:00)

Devamını oku...

 

Arminî yo peyin

arminiSelim Çürükkaya / Mi zûnen Hesen Atmaca Arminî yo. Wext ke mi „Nasname" de ey ser a  xeber wend, hepisxaneyî Amed ûme mi vîr.
1982 zimistanib, hin roj şibi kuer, yew merdim ard qoxişê ma. Eskerî emir da, nê ûmbazî verî xo hetî dêsa ta da. Ey o merdimi berd eşt hücre heştin û şi teber
Qoxiş de çew xeber nêdenî, çew neşkenî xeber bido. Kes nêzûnen o miyerik kam o, semedî çineya ardo îtiya. Ma xoi miyan de qisêkerd. Ma pers pers kerdî. Vengî no merdim ûmenî gueşanî ma, ey vatiyen:
Xwede yo! Xwede yo!
Ma gueştarî kerdiyen, ma nêşken taway bikeri. Ma bermey, miyerik venda Humay dayn. Ma a şew ranêkotî.
Serî sibay esker ûme miyerik qefes ra vet, kua, kua û ard katî bin.
Namê nê miyerikî Mehmed Xan Ersener bi, o Lice ra bi, dayike ey Armîni bi. Semedî dayike ey a, serê ey kotib bela. Ma yew qefes de mendiyen. Ma tiye verd de bîbî yew rêz. Eskerî ûmê verniye ma de bîy rêz.
Timûnî Mehmed Xan zur ra ardî war, pê yew la camiyerdê (K...) Mehmed Xan best. Hetî layo bîn best asinî qefesa, pê boyaxo sur camiyerdê ey boye kerd.
Eskerî emir da ci: Rahat! Rahat! Xo hedreki! (hazir ol), Xo hedre ki! Verî xo tadi hetî peya!
Şima ganî hin bizanî sebi pê.
Yew na roj Mehmed Xan qefes ra vet. Nenguçî dayî ey fek re, zincê ey re, çimanî ey re . O xo re şi, gina beton seri. Înan yew zincîra derg ard û best lingê ey a, yew hetî zincîr zi berd qatî çeherin de best yew demira. O lingê ey ra aleqna, zincê ey ra guîn ûmenî: Şip, şip, şip, şip
Înan va:
Miyanî şima de çew na Arminî esto?

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:00)

Devamını oku...

 
Diğer Makaleler...