Cumartesi, 23 Şubat 2019
Anasayfa Zazakî Makaleler

Zazakî Makaleler

Nehey

ezanvk7Selim Çürükkaya / Yew embazî mi hepisxane re
vêcîya, o ûmeb îta. Ma niştî
rue. ma hel xebêr dey, ey mi ra
va:
Ez cey to de bî, ez hin semedî no
Evdilayo Urfayija taway nênusena.
Mi va: Qeyi?
Ey va:
Hûmay beley ey dawo, o nizdî ra
her çîyê xo veceno warîe
Mi va "Ti zi kerd sey meselayî
pûtekî û babî ey
Embazî mi va: To se va, mi fehm
nêkerd
Mi va: Ez to re hîkayetê ey vacî, ti
fehm kenî:
Vûnî ke yew dew de yew camî bî,
kiştê camî de zi yew ban bi û

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:06)

Devamını oku...

 

Pueşmûnê Dengbejî û Kerkûk

jivagoSelim Çürükkaya / Dengbej pueşmûn bi, efendî qeleman o kerde neheq.
Rusya de yew doxtor bi, o nışt rue yew kîtab nuşt.
Namê kîtabî ey " Doxtor Jîvago" yo.
Rusya ya gird  de kesî qîmet nêda, nê kîtabî.
Binate ra zaf wext vîyert, Îtalya de  yew kîtabxane qîmetî nê kîtabî fahm kerd.
Nê kîtapxanê waşt ke no kîtabî neşr bikero û vilakero.
KGB pê hesîyay û amê wahar kîtabxaneyî de xeber da, ti ra va:
Insanî ma wahar no kîtab ra zaf heskenî.
Eg şima no kîtabî vilakirî, o wext pîyerê însananî ma no merdim ra xwi kenî.
Waharî kîtabxaneyî gueştarî cew nêkerd û no kîtab kerd zaf û  kerd vila.
Komîteyî Nobel waşt ke xelat bido nuştoxî no kîtabî, na ray wahar kîtabî komiteyî nobel re yew name nuşt.
Ey name xo de va:
Şima wazenî mi; duşmenî welat mi kirî?
Nika şima mi ra vacîyen; na mesela de kam sucdar o?
Hukmatî Rusya, yan zi waharî kitabî?
Şima qerar biden
Bizûnîyen ke tarîx rew na qerarî xo dawo.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:07)

Devamını oku...

 

QEY EZ HA SEKENU?

sapkali_adamSelim Çürükkaya / Xal Sekman dewê ma ra bi.
O zaf baş yew merdim bi, ey tim û tim qalî raşt vatîyen.
O qet nêtersayn, pey xeberanî ey kî huyayn.
Dewe ma de yew muhendîs bi, namê ey Ehmed bi.
Wext ke Eskerya hukum girot xo dest.
Înan Ehmed eştib hepixanê Amed.
Çeher serra pey Ehmed peyser şino dew. Vûnî ke amnan bi, zaf germ bi.
Ehmed yew şewqe yo lengrîyin nûno xo sere û şino hetî deşta.
O vîneno ke Xal Sekman ho wirsney yew val de ruenişto.
Ahmed vûno:
Selam aleykûm Xal Sekman, to re quwet bo
Xal Sekman vûno:
Veri xo tadûno, ewnîyeno Ehmed ra vûno:
Huuu, qey ez ha sekena mi re quwet bo
No ciwano nika, hukmat berd kişt, kişt û verra dawo.
Na lengrî naya xo sere û amewo deşt.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:07)

Devamını oku...

 

Meke, Medîne

01-adam-eva_arSelim Çürükkaya / Vûnî ke wext ke Hûma yers bi; Adem û Hewa Cennet ra eşt teber.
Înan çimî xo kerdî a, dî ke ê hê serî yew kue ya.
Hêver Adem warişt serî linganî xo.
Ey destî Hewa girot, a zi warişt pay.
Ê her di zi zit û bulit bî.
Adem va:Hewe, ez ha şina, ti mi dima bîye
Hewa va: Nê, ez kuena verniye to.
Hew vernî de, Adem ey dima şî, serî kuey ra ûmeyî war.
Ey zaf rayer ra şî, resayî yew ca yo duiz.
Adem çim verda Hewa, pey ra resa ci, a kerd xo varare.
Hewa vawo: Meke
Vûnî ke nay ra bajarî Meke yî ûca de virazîyawo.
Hewa vernî de Adem dima şîya.
Çew nêzûno ke ê çend rojî çend şewi şî.
Adem ewnîyawo ke Hewa nîyetî xo xerepnawo.
Ey pey ra dest eşto Hewa.
Hewa nat - wetî xo ra ewnîyawo û vawo:

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:08)

Devamını oku...

 

Ti hê semedî çine ya bermenî

tear_horusSelim Çürükkaya / Ez no hefte şîya Stockholm, mi îta de yew merdimî Şex Şerîf dî.
Ma niştî rue, ma sohbet kerd.
Ey mi re yew meselay Şex Şerîf va.
Ez wazena na mesela rojname de binusî-
1925 de Hepisxaneyî Xarpîyet de Şex Şerîf bermeno, yew embazî ey ti ra pers keno, vûnû:
Şex Şerif, dehwayî ma dehwaya heq a.
Ti îdam ra tersenî? Ti o semed bermenî?

Şex Şerîf vûnû:
Nê, ez semedî xo ya nêbermena.
Nê merdim ke hê no Hepisxane de, nê merdimî biakilî, nê merdimî zanayê ke hê îta di ê.
Hukmat înan piyerin aliqneno.
Ez semedî nê însanana zi nêbermena.
Embazî ey vûnû:
La ti semedî kama bermenî?

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:08)

Devamını oku...

 
Diğer Makaleler...