Kitap

Hetieké Kawé Kurçi

                                               1. PERDE

  1. Sahne

                                              Hetieké Kawé Kurçi

FİRDEVSİ:

Yo miörük extiar yön sahne, erdişe yı derga, yo Çüegun ha desta, yo abaya ha sör, sarey yı pışto.

Firdevsi:

Şıma piür Xeyr umé

Seméd Şımawa ez zemuın verra warıştu wı, umeyu.

Şair İrun Firdevsi’yu ez

Wext ver, bajar Gazned, Koeşke Mahmud’id, mı şiir xu nüştıen. Vıstunıku, hetıeku, merselura mı şiir xuı vıraştien. Eg au wext mı tablet Asur bıdin, huné au wext mı Kitab Heredut u kitab Gordon Child bıwenden, Mı isyun Kawa’y kurçi ınqéyde nuıştıen.

PERDE 1

Sahne 2

(Perde bön a, Dahak sey hükümdar dinıa hau ser yo kursi berzid Rüenışte.  Pey yı, dised yo resim aslun hau aleqnaye. Ardıd yo xali ha rakerdé. Kalmé yı dım altuni hau ser xalid rünayé. Çeher hét yı çeher héb çılé héy veyşen. Fék berid yöw kuelo sia hau pay. Fistu sıpé hau pıradayé, kuel fistuın Yı kilm. Ling yi warway. Dest yı héy sér sine yı gıredayé. Sey yo puit hau pay vındön.

 Ser Dahak’ıd yo kurk esta, verniye yı altuınina, puıç yı tiftıkra vırazié. Mest yı poesté aslunray. Gıjik yı dörg, erdişé yı çehergoeşéya.

DEHAK: Yers biu. Céy xuera warzön pay. Wadé xued geyrön. Semed Babil’ıa xueb xuı xebér dun. Unıön kuelé xuera o vun:

Lez! Vend Qasıd bay mıd, wa bıür itia!

Kuelo biezu yön secde, çüekun xuo, destun xuı nun sér ard, peyser şün teber. Dahak yersbıayo, riy xuı köw tal, wadé xued geyrön, Qasıd bay yı yön zere, fistun yı zörd, tımuın yı spıey, dest yed yo çua derg esta. Numey yı Şamak Balat Kuikbös. Şün ver Dahak, çöek xuı nun ard sör vındön. Kuelé Dahak fék berid sey puit hau vınerté. Wırd dest yı hey ser siney yed gırédayé.

DEHAK: (Unıön kasid bay xuera o qéyrön ser, vun:)

“Lez mıra vac! Babil’ıd hau sebön? Hau sebön Babil’ıd!”

„Ey Qıral dınıa Babil halin fitnéyu fesadeyo. Dınıad çı xırabey esta se, ha Babil’ıd.

 DAHAK (Yers bön u qéyrön)

“Çınéyra? Mıra vac, seméd çınéyra?”

„Ey Qıral dınıa, Babil pilé tüı qabuıl nıkön!”

 DEHAK: (Nücıké xuı dun siné xuür)

“Pilé mı qabuıl nıkön ha!

Tı zun ez Hükümdar Dınıawu, Numey mı Dahak . Humay semed dınıa ez xelq kerdu. Dınıa da bin dest mı. Ey wılatıg héy nıbunté Dicle u Fırat’ıd héy bın hüıkım mıd. Dest mı dörg, rasön Mısır, Nübya, İskid. Wılat Urartu, Persu, Medu mı grot bin dest xuı. Babil ına pilé mı nivinön, O qay ına kön?

Kasıd: Ey hükümdar dınıa, Babil huné sey ver wazön wahar kuwetüb. Yöwız wazön Marduk humay piür dinıakür!

 DAHAK: (yers bön)

Nibön! Nibön!

Humau en pil Hamay mau, numey yı Asur.

Marduk tenıa humay Babil’ıo.

Çerréy Humay dınıa nıbön!

„Ey Hükümdar dınıa, ey wılatıg héy bın dest tüed, wazén wılat Asur lete letekir. Pıür yın vaté xuı köw yow”

DAHAK: (Qéyrön)

In wılat Kuım? nüme yın mıra vac!

İn xayin rınehlet, nunkuar kum?

„ Ey  Kral dınıa, vernid Babil, ucera péy Elam; Urartu, Mısır, Med, Pers, İskit…”

 DAHAK: (Yers bön Qéyrön, destuın xuı kön berz, vun:)

Med u, Pers! Wextug umé ın zeru, Kutıkeu, geyr secde kerdıen. Adırır vatıen huma. Pırıkun mı ca da yın. Biy koelé ma, inkeyz héy ixanet kén ha? La ey  iskid dızdek çıné wazen?

Kasıd: „Ey hükımdar dınıa, İskid taway niy, her çiy hau Babil’ıd. Hille, xurde, fasadey ha Babil’ıd. Medu esker yın zaf, tüı eşnawut kral Medu Keya, keyna xuı da lac wali Babil? Nızdira veywe yın öst.”

 DAHAK: (Bıney vindön, unıön kasıd bay xuera, o qeyrön, ına vun:)

„Ina fitneu fesadéra qay xeberé mı çınıya? Lez kutkun mı berşau çeher gueşe dinıa! Kunca çınéy östse wa bımuıs. Eyig xayin, eyig wazen wulat mı parçekir, eyig pile mı qebul nıkén, wa sarey yın ser kıftun yınra bıqeréfn, lewuın yın tırakir, Çermé yınra çadıru, estun yınra qılıu vıraz”

Kasıd:  “Ey Hükümdar dınıa, ma bıné hasab xuı bık, pée aqıl xu guré bık. Tı zunayé, tercübé tüı zaf, dest tüı derg, hüküm tüı bie sınur. Ma tıyu bia hét xuı, tıyu bıkış, ey binu parçe parçek awqédé bigır bin hükim xuı. 

DAHAK: (Qéyrön qasıd ser, vun: ) „Aw Qayde nibön, niebön! Eyig xayin o wazen wılat mı parçekir, çermé yınra çadıru, estun yınra kılu vırazıen! 

Kasıd: (Xuı şaş kön) “ey Kral Dı…”

DAHAK: (pey engışté xua şehadet ber mujnön kasıd vun: )

„Teber vec, sıktırıb şüı! ”

(Kasıd çöek xuı nun ard sör, warzön şün teber.  Dahak yersbıayo, wadé xued geyrön. Kuelé yı sey puıt hau fek berıd pay vınerte)

SAHNE 2

DAHAK: (Hau xuebxuı xeber dun o wadé xued geyrön)

“Vali Babil, ez cir yo mektüıb bınüıs.

 (Bıné vındön, huné pueşmu bön)

Au kum ki ez yir mektüıb nüısenu?

Ez hükümdar dınıawu, wali mı niwazön, o ez warzen wı, yir mektub nüısenu!

Niınüsen ( bıne bön bıeveng, rahara şün)  Nie Niınüsenu! (bınena vındön vun:)

Hah! Ume mı vir!.. Ez mektup mıllete Babil’ir nüsenu. Mılet bıar hét xuı, wali tena verd, behcie bıkiş! Kasıd bay mı aqılliw. ( unön kuelé xura vun: )

“Lez vend katip mıd. Wa mıx xuo, çumur xuı, tey biar!

(Kuelé huné yön secde, péser şün teber. Dehak wadé xued göyrön, ber bön a, yo merdım yön zerre, fistun yı spıo, muındé yı sieya, kılawé yı derga o tüja, erdişé yı umeya sér siney yı, yo dest yed mıx, yo dest yed tableté çumur esta, şün ver Dahak çüek xuı nun ser ard, sılum dun. Dahak şün ser kılsi xuö berzid nışön rüı. Katıbiz karşı yıed çüeku sör vınerto.

DAHAK: (veng xuı kön berz!) Çıneyg mı va uca bınüs!

Hükümdar Dınara extıarun u gencura ez vunu ki;

Ez hama ha xuı sör, kuvvet mı hau cad. Aw Wali şıma yo zürkör.

Xeber yı sey fışé

Wahar şıma ezu, pizé şıma ez ha kenu mırd. Bin emir mıd şıma héy cüyen, numey xuı çim mıd xırab mekirıén. Eg şıma bin dest mıra vecé, ez zerrıe şıma kul ken, çımun şıma vecen, pey kalmu sare şıma tıra ken!

 Ün fermun Xuı ez ha wext cüyünu şımar erşawen!

(Kâtib eyig Dehak vey, piür nüişt)

DAHAK: (Kâtibra) “ Tı hin warz şüı,  vend Kasıd bay mı Şamak Balat Kuikbes’id.

(Kâtib  warzön wı, peyser şün teber.

Sahne 3

Bınéyra péy, Kasıd yön zerre, çöek xuı nun ser ardiür sılum dun.

ELÇI: “Ey Hukumdar dinıa tüı ez waştıu!”

ZALİM DAHAK: (Unön Kasıdra , ucera pey unıön kalmé xuera, bön çot, kalme xu ardra gön, huné unön Kasıdra pey sere kalmé xuı, tablet muejnön Kasıd vun:

“Eee, mı tı waşt. Me gel Babil’ir yo mehtub nüşt, ına tablet peşn, ber Babil. Mıllet bia pieser, pey veng xuo berz vate mı mılletra vac!”

Kasıd : (Şaş bön) Ey Hukumdar Dınia! Vali hau uca, Tüı mılletir mektub nüışt, la ına bön?

DAHAK: (Yers bön qéyrö Kasıd ser, wazön pey destu yı bıxenök)

“Tı sıni mıra vuın éy xayınir mektub bınüıs? Lez, ez ha vuın se aw qéyde bık, eg tı kasıd bay mı, o mıra pil nıbinse, mı ınké saré tüı tıra kérdıen!

DAHAK: (Pé sere kalme xuı ber muejnön Kasıd. Kasıd péser şün teber. Dahak zerred ténıa munön, hunc yers biu, zerré wadid geyrön o vacön. Kuelé yı sey puıt hau fék berid pay vınerto. Dahak unıön tıra vun:

“Mir tabletun pirik mı Asur Banipal bıa. Ey tabletig emir yı hey sör nüışté!

(Kuele şün secde, péyser şün teber. Ucera péy huné yön zere, dest yed çenheb tablet est, eyin un ver lınguın Dahak’ıd nun rüı. Huney peyser şün cey xued pay vındön. Hama yers Dahak nişu, bıu sey gec, hau qeyrön u vaciön, unen tabletra bön bıeveng, bön çot, yo tablet gön o vun:) Héwax saré mı hau decön, şüı vend cine mıd, wa biür!

(Kuelé şün teber, Dahak kılsi xuo berzıd nışö rüı, unön tabletra Vun:

“ Ez ıné buwun, déy wext pirik mı Asru Banipal’ıd çı biu!  Pirik mı sini saré xayınu pelexné, bıné ez yera ders bıgir. Wext yediz fesad o şeytun bıb. Wext pirik mıd Babil o Elam’ib ınkey Med’un Pers’u cey yın gırot. Ax ın Med! 

(wurzö pay yo lıngé xuı pit dun ardür qeyrön vun:

Zerdüşt yo fesad, zürkör o dırru! Qalun eyara yınu kén, Humay ma Asur’ra yınu nıken! Vun Asur terk bıkeren, Ahura Mazda’y qabul bıkirén!  Med… Med..  Ez eyın tpişnen, çerme yın puesté ken, lewun yın tıra ken, cesedun yın ken lete leté, lete leté lete leté erzen ver qartalu wa nekurkir, iz temaşe ken!

(Dahak unön nat wet xuı, tablet kön berz wunön:)

 “Wali Nipur, gun tı bızun, püır wılatıu pey kalmé mün demiri, pey emir humay ma asur pérşu bi. Tıy pey adır veyşé, tıy bin lıngé astuarun mad peléxé, behcé piür ver mıd çöek ney rüı. Eza tüera vunu, ey xayınig remé kot Kuey gun tı eyın tepişn. Merdımun mıno xayınu sinig tı kerun kıcıkuno Xelle ti munra vecén gun aw Qeydé tıe munra vec.

(wendış qedinön bıné vındön:)

Dahak: Pirik mı walira taway gıru nıvau. (eya tabletıag ha destıd , kışta unıön tıra Vun ) Ina mir lazım niya! (Tablet erzön ard, yuna tablet gön, wunön:

 “Wali Elam eg tı ey merdımu teslim mı nıkir se, ez yen tüed harb ken, Bacarun tüı şunen wı, mılleté Tüı esir gen, un wılat xuı, tüı textra un war yuné cey tüed nışnanen rüı!

(Bıné vındön)

Zaf rınd vau, gun bıvatıen ez tüı textra un war, saré tüı tıra ken, Zerré yı vecen, ken sey yo tas o pey şerep şımen!

(wextıg va péy şarap şımen, taplet sey tasé şarap berd ver fék xuı, ucera pé tablet eşt ard.

PERDE umé war

Sahne -4

(Yo wadé rakotış, nevin çılun kral, yo mesiné şerab, yo şarbık, kral sér cılun xued nüşt rüı, saré xu gırot muin destun xuı, hau nalön, vun:)

 “Ez zun humay bela da mür? Ün çı belaw umé ez diyu? Dec mı qay ına gırun?  Ax, saré mı hau decön! Humay ma Asur, bıné sabır bıd mıé.  Hau sebön mı? Niuw ez ha mırenu? Vendıen xunımé mı?

(Dahak Qéyrön, bermön cinıye yı yena zerre. Kinc wext zemun ver héy sör. Riy yé niwiyön unéna Dehak’ra vuna:)

 Ey Hükümdar Dınıa, sebıu tüı? ( Dahak unıön ciney xuera bermön, vun)

“Huma zun. Amir xued mı ınqeyde dec nidiuw. E vun dé karm hey zerré sarey mıd geyren.

(Saré xuı muejnön ciney xuı vun:
Huma kuvvet bıd mı!

Ciney Dehak: (unena wuırd het saré kral, tersena Vuna)  Hükımdar Dınıa, bıné paştsör rauk iz bun saré tüı.

(Dahak qeyrön, bermün kuön muın cılun xuı, cine yı unıena saré yı, vuna:)

 İn darb çı qeydé,  héy ben gird? Wax wax hör darbe yı  héndé nücıké mına. Nücıké xuı muejnena Dehak. Her darbe tüı héndé ına nücıké mına.

Dahak (Tersön unıön ciniyé xuera vun:) Gulé mı, tı vuna huma mıra yers biu? Tı vuna mıra xuı kön?  Mı çı xırabé kerda? Ey wılatig héy bin dest mıd, piür mıra razi ni? Mı pizé yın mırd nıkerd? Mı yı wahar keyf nıkerd?

Ciniyé Dehak: Hükımdar mau pil, tı raşt vuın!

Dahak: Saré mı hau decön. Ax, Dec mı péy şarab nıbön weş? Mır şarap bıarén. Ax Şarap. Şarap bık şarbık mı. Ez şarap wazen. Ucera péy vend yowıd wa biür mir lawıku vac. Wa kéyf mı bıür, bekıa ez decun xuı, xuı vira ken. Homay mı, tüı sini yo derd dau mı?

(Aw mirıkük lawıku vun yön zerre, yo alete zemun ver ha des yed, nizdiye Dahak’ıd nışön rüı alete xuı cenön o lawıku vun.)

Dahak: ( Bıné gueştariyé lawıku kön o xueb xuı vaciön vun) Qay dec mı niqdien? Her hélıd ben zied. Dec mı kém nıbén. Ewuk lawıku vun wa şiür teber.

(Awug lawıku vun şün teber. Dahak warzön xuı ser. Varard şün ciney xuera, bermön vun:

“ Tı vuna ez mırénu?”

Cinéy hükımdar: wa hükımdar ma mereq mekür. Humay yen tü het dec tüı qédien.

 Dahak: Ez yo hükımdarıu. Wılat hé bin dest mıd. Mı ziyaret vıraşt. Mı rahar kerd a, Mı kulun xuir deöw bexçé vıraşt. Ey wılatig bin dest mıdıb mı cir holé kerda, yı héy fesadé kén.

Cinıe Hükımdar: Hükümdar ma wa xuı nıqehrn, ey wılatıg héy bin dest tüed, eg sebeb decun tü eyé, ma wıcağ ey wılatıu ken kuar!

Dahak: Medl! Wılat Med’u hau girön. Med  hey fitneu fesadé dıma! Semed Med’una şeöw mı bi tari. Humay Asur, wa veng tüo weş biür mı, bıné kuwet bıd mı. (unıa cinéy xuera va) Niu tı vuna mir zot dey?

Ciniye Hükımdar: Ey Hükimdar dınıa! Eyig hé bin dest tüed fesadé bıkerse, Huma belé yın nıdun? 

Dahak: Saré mı hau decön!

Cıniye Hükımdar: Ez vend hekimu?

Dahak: Qay Humaya tü raşt va. Wa hekim bir, eg eyiniz dec mı niqédiné, ez püır yın kışenu. 

Ciney Hükımdar: (unına koelira Vuna:)  Şüı vend hekimu!

(Kuele vıcön teber. Uciera pey yo erdişı yön zere, yo fistun sıpé hau pıradaye, eyéra pey yuna yön zerre in hekim, Şın ver Dahak, unıen saré yı, Dahak hekimura vun:)

Eg şımaz in déc mı niqédney, Huma belé  şıma dun. Ax dé bun darbun mıra, saré mı hau decön! Ün çı belew umou mı ser? İn darb mı, ün dec mı!

(Hekim huney unön saré Dahak vun:)

 Ey Hükımdar dınıa, in darbıg hey saraéy tüa, mezg türa héy yén. Her rüec ben gird. Mezg melhem kabul nıkön, dermu kabul nıkön!

 Dahak: Çaré yı çiniu, bext mı qay ına siaw? Mıra vac, ez kueşku bıd tüı, tüir bexçıu vıraz. Ez tüı yo wılat xued walikir.

Hekim: Hükımdar dınıa çı va, sey yı bena. Ez vunu ki, dermun mezg, tenıa mözg. Mezg insunun cunun.

Dahak ( Çımuın xuı kön a ) Tüı va sé? Qay humaya tı huné vac, mı tı fehm nıké !

Hekim: Çaré derd tüı öst. Ez zunu çare derd tüı çıno, ez kuıtik hükımdar xuo. Ez çare yı vunu.

Dahak (yers bön) Tı çı vınden mıörük bıebext? Lez mı weşık, niuw ez tüı kışen gueşt tüı dun kutıku!

Hekim: Ey hükımdar dınıa, çare darbun tüı öst, la zuar, hatag mezg tüı weşub, zaf mezg insunu lazüm. Her rüec deheb mezg lazım.

Dahak: Wılat mıd insun zaf, xeber berşıawen, her rüec deheb mezgu wa mır bıar. Ez mezgu sawen mezg xuera, mezg xuı ken weş. Dermun mezg mözg (ha ha ha ha) Tü va semed mezg mına zaf mezg lazım ha!

Hekim: mezg cunu!

Dahak: Xeber berşıawen wulat Med’u. Hoveri ez mezgun cıunun ucé wazenıu.

                                                        Perde yön war

Sahne5

(Yo qeflé dewıcıu hey verniye bunund hırık keyken. Yo dewıc erzıön yön ver yın, vun: 

 Dewıcıen warzıen wı, Kasıd Asur hau yön!

(Qeflé dewıcu warzén pay. Vıey xuı ken çot. Destun xuı ser siney xued gıre dıun. Kasıd Dehak, şün ver yın, kılawa tüj ha sard, erdişe yı sıpéya, kınc yi çeqér hey pıradayé, çüeguné yı ha dest yed. Tablete xuı kön berz o wunön:)

“Ey şar Med’ u! Hükımdar dınıa, wahar mau şımara yöw xeber esta.  Hol gueştariyé mı bıkirén. Saré wahar şımau wahar mad dehéb darb vıcıe, semed in darbu mezg insunu lazüm. Her rüec eg şıma dı mezg bid, ma ey mezgu darbun yerasau, bön weş. Hekim ına vuın. Gun şıma her rüec dı mezg gencıu bıd mı.  Ün emir hükımdarıew. Kumig ün emır qebul nıkerd, kumig saré kıc xuı nida, Huma toknehlet kön yın viör. Ma bun yın ricnen, yın tebşen, lewın yın tıra kén, guni yın poeste ken.)

(Dewuc wextug gueşteriyé kasıd ken tersen recifén:_

  1. Dewıc: (Destun xuı dun çakun xur) İn sini darb, dermuın yın tenıa mezg insunew?(Çakun xuı kuen hetheté xuı geyrön, destun xuı kön berz düé kön vun:)Ey Ahura Mazda tı nızun wılat ma Medu hın deyax nıkön?

2.  Dewıc: Ey Bımradıen bıri pieser ma Ahura mazdarir düé bık! La guné ma çıno, ma sekörd? Huma hau ına bela dun mar. Kıral Asur mara çı wazön?

3. Dowıc:  Tı hey raşt vuın. Suc ma çıno, Kral saré kıcun ma wazön? Ma sıni sare kıcun xuı tıra ken, duın kasıd?

Mıeruk extıar: (Çakuın xı kuön vun:) Tenıa yo lac mı öst. Aw ciğer mıno. Kral Asur sıni ına kön? Ez sıni lac gen dun kasıd Asur?  (Nücıké xuı dun sine xur, vun:) ez ınéy qabul nıken. (Bıney vındön) Ma qıcun xuı nidun!

  1. Dewıc (Tersön) Mıerık höş! Kral Asur pey hésıa ma pırürın kışön. Qay xatir Ahura Mazda’yra xeber med.
    2. Dewıc: Tı hey raşt vuın. Kum vaté kıral Asur nıkerd se, tı zun sebön pé?

Dewıc tersen unıen yo binura, yuna dewıc yo cara yön, qeyrön o vun: “Esker Dahak hau yön!

Dewıc: “Kıc ma, hey yen mezgun qıcun ma wazen”

                                                           Perde Yön war

                                                               Sahne- 6

(Kawa o lac xuı hey kured, Kinc kurçi hey Kawa’y sörd. Dest Kawa’yd yo tuap  esta. Lac Kawey péy yo maşa yo ası tepüşt. Kawa pey tuapé xuı hau aw ası kuön. Berra deheb esker Deahak eysen, yo esker vun:)  

Kurçi, gueştariyé mı bık! Semed saré hükımdar dınıa, ma saré lac tüı wazen. Sıba sér sıbay gun tı lac xu bıd ma.

(Esker şin teber, Kawa payra çı vun cemidiaw, tuap’e yı ha hawara. Şaş biu, nizun sekür, beciey tupé yı dest yera kuena. Lac yız maşa erzön ard. Kawa çöku sör nışön rüı, lac yız sey bay xuı kön. Kawa bıney unön ardra, warzün pay, bıney geyrön una vun:)

Ez sekir? Ez xuir yo kurçiyu. Dehak esker yı est. Kuvvet yı öst! Ma nışkén taway bık. Lac mı, kıcun ma bön sey mişnu, sey varu sare bırnön. Çoy niftun qal bıkür. Hata ınkéy çenheb kıc bey sare bırney? Ço nizun! Çend buayk o deyk est Dehak kıc yın berd. Yı bıeveng. Vılat Med’ud çend heb deyko buak neçar? Dehak mezg kıcun ma tırawüt. Ma buyk, deyk, xal, ap eyig mezg yin trawıtey. Semed ınera ma hey şinnıd. Semed ıneya lavık ma derdin. Semed ınaya riy ço niwiyön.

(Kawa bön çot tuapé xu ardra gön. Bıney geyrön, lac yiz warzön xu ser, Térs Kaway bön vin, cesaret gön vun:)

Héy lac mı wazen, wun ma sarey yı tıra kén, mezg yı saré yera vecen, mezg lac mı sawen saré Dahak’ra. Semed saré dahak hama çed héb saré lazım? Saré Dahak hama çend saré kıcun ma wön? Dahak hama çend héb deyk bermnön, çend buayk qahrnön?

(Bıney vındön, cey çiy yön vir, vun )

Hatag saré Dahak bıüb, saré kıcun ma şün!  Ez ıné zunu.

(Bön bieveng bıné geyrön, veng xuı kön berz o ınqéyde vun:)

 Ma deykew buayk ey qıcun sarbıranyu hata key  bıeveng muınen?

Ina herey merg kay ma eşta xuı ser?

 Qay ma hey pawé yo binu munen?

Eyég ma eşken bıkır qay ma wazen wa yuna bıkür?

Ma hey pawé çıney?

 Ma çend vındır se, kıcun ma bén. Vizir lac cirun ma berd. Mı pawıt, mı va wa bay yı veng xuı vöc. Bay yı qal nıke, yo rüec cüa ver, Bay ey, kıc cirun xuı sier kerd lac yız berd awız bıeveng mend!

Çim ma hau yo binund, ma vun wa yeu veng xu vöc, ço veng xu nıwecön. Ina bı se, sarey kıcun ma şün. Guın yo vac hin bös! Çöw ün yo nıbön!

(Kawa nışön rüı, bıne vaciön, yo karar gön, warzö pay, tuapé xuı kö berz vun:)

Ez şımar sund wunenu, aw yow ezu! Semed saré kıcun şımar ez sund wunen, ez pey ına tupé xuı saré Dahak pelexnen! Aw sarög sare cunun ma wörd, ez pey ına tuapé xu şıknen! Az ceséd yeöw pis pé adir kalıkuın xuı veyşnen, tuapé xu dun demırür qeriye ınsunu vıcena.)

                                                     PERDE YÖN WAR

                                                           Sahne- 7

Kawa Kurçi

Yo bun dew, yo texté nun hau diesa aleqnayé. Çend heb dizé hey ver diesid rüenayé, yo pırcın, deheb kilsi hey ser ardio. Kawa hau ver lac xued rüenışto. Ciniy’e Kawé ha çaqun xu kuena o bermena)

 Kawa Kurçi:  Bös hin meberm. (Ciniye Kaway derd xuı sey lawık vuna:)
 De lori lori
kure mı lori
De lori lori Kure mı lori

Kawa: Pey bermayüş qéyrayış tı nişkena saré lac xuı bıxelesn!
Cınıye Kaway: Wa Ahura Mazda lac ma mar vörd. Ez ha bermenu wa veng mı şiür Huma’y.  
Kawa: Humaz hau hét zalımu!
Ciniye Kaway: Höş tüı ına xebér dey, homay bela daw mar !
Kawa: (wiya) Bun mıra ez türa cey çi vac. Vun kasap Dahak her rüec dı tenura yo xuert verra duın herınde eyed yo mıeşna sare bırnen, mezg mıeşna sawen saré yera. Eg Humay tüı bıwaz se lac tüı verra diyön.
Ciney Kawey: Eyig verra diyen şın ça?
Kawau Kurçi: Ser kueynd yén pie hét. Ser kueyun berzu.
Ciney Kaway: Sér kueyu?
Kawa: Ser kueyu!  Çend rücıo tü fehm nıkerd ez bıetersu?
Ciney Kaway: Mı taway fehm nıkerd!
Kawa: Eyig hey sér kueyund, mı eyinra cesaret gırot. Ez dendar eyinu. Dahak ma insuniteyra vét. Ver yın ez sey yo tersınekıb. Ferq mıno yo argueş çinneb!
Lac Kawa’y: Baw, maz şı ser kueyu, ma şı eyın het!

Kawa: Nie, ey yen ma hét!

Cıney Kawa’y:

Çı wext?

Kawa: 21 Adar’ıd rumen kueşké Dahak ser. Ninowa ken xırabé. Mı eşnawüt.
Ciniye Kaway: (Lac xuı kena xuı varard) Dahak ınkey lac mı wazön!
Lac Kawa’y: bauw mı ey kuıtik Med! Biı maz şı ser kueyu. Maz ucera bırum Ninova ser!
Ciniyé Kawa’y: (lac xuı tepişnena, varard şına tıra) Höş, tı sini awqéyde vun? Qalé kuey mek, veng şıma şün Dahak, şımaz miz bön kışön, bun maz veyşnön.

(Lac kawa’y deyké xuı tehn kön, şün ver bau xuı, deyké yı çüekın xun nuna ard sör, bermena unena mierdé xuo lac xuera)


Kawa: Verd, lıngé xuertu mebest. Cag ma mezg qıcun xu bıeveng dun Dahak, ma in zalim bıkış!

(Ciniey Kawa’y bena bieveng. Tersena, behçié warzena şına ver lac xuo mierdé xuı varard şına tıra)

                                                            PERDE UME WAR

                                                              Sahne- 8

(Dahak haw sér yo xalid rüenışte. Ver yed yo texté öst. Ser textiz mezg insunu hau eysön, Dahak pey dest xuı hau aw mezg gön dun xuı saréra)


Dahak: Çend hınzar mezg mı sawüt saré xuera, dec saré mı kém nıbi. Dec mı nişin, Saré mı hol nibön.

(Dahak yo çeng mezg sér textiyra gırot sawıt xuı saréra va:)

Ez mezgu sawen saré xuera, ez mezgu sawen saré xuera.
(Kasıd Şamak yön zere wadé Dahak, çüey yo derg haw dest yed! çöek xuı nun ard ser, sılum dun.  Dahak unön destun xuera)


Kasıd: Ey Hükımdar dınıa yo sihirbaz hau tebera, wazön sarey tüı weşkür. Decun derdun tüı bıqediün!
Dahak:
(bön şey) Sihirbaz, sihirbaz! Hekımu doxtoru dec mı nıqédna. 
(Dahak yo çeng mezg grot muet kasıd)  Ün mezg, me çend sawıt saré xuera darb mı biy gird. Dec mı biy zaf. Vend, wa sihirbaz biür. Sihirbaz, hekimura aqılliw.

(Kasıd şün teber, behcie yo mieruk derg yön zere, ser yed yo çarçefa siey esta. Ün sihirbaz, yön nizdiyé Dahak şarçefé xuı erzön yo tuap ha destıd, rumön Daha 

(Dahak wird destun xuı kön berz. Riy yi, çim yi tersınek)
Kawa: Ez tüı seméd xuertun o kéynun Mezré Botan o  ey cunig tüı mezg yın trawıt semed eyına ez tüı kışenué!
(Kawa tuapé xuı da ser saréy Dahak’ır)

Tüir Yo, Tüir Dı, Tüir Hiri!

(Aw xızmıkarug haw ver berid sey put pay vınerto.Sinig Kawa’y tuap dey saré Dahak’ür, destun xuı ser siney xuera kön a, zuın yı tırakerdo nışkön xeber büd. Hét Dahak’ıa şün, Dahak fék ser gınau ard sör, saréy yı pelexyau, günéy yı ha rişéna.  Xızmıkar yınu nıkönug Dahak mırön, çim yed Dahak sey Humay’o. Humay yı merd se, wı bıe humay sekön? wız mırön! Dest xuı kön derg, wazön dest xuı Dahak’rad dé mörd nıu nımörd.

Yo veng Dahakra vicıön, huney sey puıt vındön. Gunéy Dahak vinön, bön çot dest xuı bön guin, un ver çımun xuı. Çım yı yedi yedi ben gird. Écieb munön, fehm kön ki wahar yız yo insun o mörd. era yo xırı vicena, cey xud perön, gınön ard sör warzön wı, hetheté xuı geyrün o guevend gön!  Kawa adır erzön kueşké Dahak her ca veyşnön, kıl bena berz Kava qeyrön vun : 

“”Ey Med’en, Pers’en, Babil’ic, Elam’ıc, Nipur’ic, mı Zalim Dahak kışt..”

(Zerréy sarayra insu yön aw wadey Dahak cini cumerd, keyney lac kinc medu, persu, Bablıcu, hey sör ben qefle qefle guevend gen. Kawa yo dest yed adır yo dest yed tuapé yı esta wız guevend gön)

                                                      PERDE YÖN WAR

                                                             

tal 5

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu