Cumartesi, 23 Şubat 2019
Anasayfa Zazakî Makaleler

Zazakî Makaleler

Bo ına züra

UnbenanntkalSelim Çürükkaya / 1984 de Hepisxanê Amed de ma hirî henzar tenî, vate xo kerd yew.
Ma va ke ma hin Tirki xeber nêdûnî û kam ke teber ra ûme qey mawa, ma ci re
Propaganda kenî.
Hepisxanê Amed de her hefte de yew roj, roja zeyaret bî.
Eskeran venda mi da, ez şîya, mi dî ke dêke  mi ûmeya.
Mi va:
Daye Ti xêr ûmeya!
Dêke mi sarey xo şa tîyee va:
 Xêr myan di bi!
Mi va :
Bo daye hukmat Tirkan zaf zûlim kerd ma Deke mi nat- wet xo ûnîyey, sarey xo şa tîye, pey çimanî xo va:
Ey»
Mi va :
Daye bo ma erdî xo ser de yesirî
Hûnc sare xo şa tîye, va:
Ey

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:14)

Devamını oku...

 

Tı mereq mekır

1-kahkaha-Selim Çürükkaya / Çewras û panc serr verî, di heb Mialûnijî şî Stenbol.
O ca de otobos ra amey war, apardmanî zaf berz dî. Ey yew ambazî xo yo bîn ra vawû:
„Erow, errik de biewnî no bano berz ra!"
Ê wird ewnîyay apardman ra, qatî apardman humaritî
„Yew"
„ Di"
„Hirî"
„Çahar"
„Panc"
Ê hê pê vengo berz qatanî hûmarenî, yew merdimo çimakerde înan vînenû. O yenû verî înan, Tirki înan ra vûnû:
"Ne yapiyorsunuz lan?" (Şima îta de se kenî?)
Wird Mialunijî pîya vûnî:
" Qat saydi!" ( Ma qatî hûmarutî)
O Tirk hers benû vûnû:
" Kat saymanin Parayla olduĝunu bilmiyormuydunuz?" (Şima nêzanî ke hûmartişî qatan pê peran o)

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:15)

Devamını oku...

 

Her semed cıniştişo!

EEK_1_1Selim Çürükkaya / Govdere de yew dew bî, namê aye Mialûn bi. Na dew de yew Şêx bi, name ey Şêx Nizam bi.
Mialûnnijî binê hirik bî(cahîl), Şêx zi hin sey lacî înan bi. Zimistan vor zaf varay bî, dima zi varan varabi û no rid ra vor bibî wişk.
Yew roj serî sibay şefeq de Şêx Nizam venda şeş heb Mialunijî dûnû,ti ra vûnû:
Towikî mi, mi re hedre kireni.
Mialûnijî towikî ey axur ra ûnî teber, yêw dueşek, yew balişna nûnî towikî ser. Şêx yenû towikî ser de kuenû ra, Mialûnijî yew lehefo qalin ûncênî ey ser.
Ê vûnî:
Ma kûm heta şinî?
Şex vûnû:Hetî Tiunsta bûncîyen, ma şinî wa Hus Yib bierû, hel mi re yarî bikirû.
Binatey Tiunst  û Mialûn pey lingana hirye saat ûncenû. Mialunijî towikî Şêx kaş kenî,vor a, serd û, dewijî benî hîy, hirye çeher saata  pey ê yenî resenî Tiunst. Ê şinî verî berî keyî muxtar. Şêx myan cilan ra wirzenû, şinû zerre, soba ha vêşena,  o nişenû rue xo kenû germin.
Mialunijî tebera vindenî, fekî berî de rêcifyenî. Mialunijan ra yew vazdenû şinû verî berî Hus Yib. O vînenû ke Hus Yib ho şinû desmaci, o vûnû:
Huso lez bie, Şêx ho venda to dûnû.

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:15)

Devamını oku...

 

Awı tenıa mendıb

kemal-urfalSelim Çürükkaya / Hepisxanê Amed de yew qoxiş bî.
Ezîz a qoxiş de mendiyen.
Ma pîyer niweş bî, ey qoxişanî bînan de kam ke niweşiye tetirxûn(werem) tey
bibîn, ê dayn arîye ardiyen qoxişê ma.
Yew merdim na qoxiş de bi, name ey Mehmed Eli bi. No miyerik sîyasî niye bi, qaçaxçî bi.
Ey dinya ra teway fehm nikerdiyen, bîye werdiş û qalê cînîyan kerdiş çîk gamî ey  niyeb.
Her roj di heb rojnameyî deyn qoxişê ma, ma rojname wêndiyen, la Mehmed Eli çi rey niwendîyen.
Ey rojname ra resim cînîyanî  zitan ti ra kerdiyen û berdiyen bin balişne xo de nimitiyen.
Waxt ke bîn şew ma kotiyen ra, ma şînî hûna, Mehmed Eli ûnîyayin nê resmanî cîyanî zitana û cuwa pey lehefî ey recifîyayin.

 Ey ambaz ke  ayay bî, ey pîyer pîya wuyîyayin.
Dêsî qoxişê ma de yew resim Mistafa kemal (Atatürk) bi.
Ma nizûnayn kam viraştib, zimbiyelî ey, erdişê ey çînîyebî,

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:17)

Devamını oku...

 

Fiş pakır Quel tad!

kabloSelim Çürükkaya / Dewe ma ra yew merdim est. Namey êy ELÎ yo.
20 serra Elî,  2 aşmî ho teber de o, yew aşm ho zere de o.
Yani serbest veradîyenû, di aşm kê xo di mûnenû, la cuwa pey hêna tepişyenû, yew aşm hepisxane de rakuwenû.
Çolîg de taway bi se cendirmeyî Tirkan vûnî; „Elî zûnû". Ê şinî  Elî tepişenî te de benî û kenî de.
Elî zaf yarûno, o zaf yarî kenû, taway xo ri barnikenû, çi benû wa bibû  bin ra gam ey  nîyû.
Cendirmê ti ra çi persî, o huyenû (wîyenû).
Cenderme ewnîyenî ti ra, o zi huyenû.
Yew roj hunc Elî dew ra girot berd Qerequel
O ca de zaf dey pirye, kişt,kuaw û o eşt zerrê yew hucrî
Yew saat cuwa pey, na ray Poles lacî Apî Elî tepişt û berd no Qerequel
Namey ey zi Abdulmutalîb o, o zi kuaw, kuaw, ê ti ra persayî vatû:
- Ti çiney?
Abdulmuatalîb vatû:
-Ez taway nîya.
Polesan o ray na Kuaw, vatû:

Son Güncelleme (Pazar, 01 Mayıs 2011 20:18)

Devamını oku...

 
Diğer Makaleler...