Kitap

Hetieké Kawé Kurçi O Hetieké Kawé İn wext

                                               1. PERDE

 1. Sahne

                                              Hetieké Kawé Kurçi

FİRDEVSİ:

(Yo miörük extiar yön warıe, erdişe yı derga, yo çüegun ha desta, yo abaya ha sör, sarey yı pışto.)

Firdevsi: Şıma piür Xeyr umé Seméd Şımawa ez zemuın verra warıştu wı, umeyu.

Şair İrun Firdevsi’yu ez. Wext ver, bajar Gazned, Koeşke Mahmud’id, mı şiir xu nüştıen. Vıstunıku, hetıeku, merselura mı şiir xuı vıraştien. Eg au wext mı tablet Asur bıdin, bıwendıen, huné aw wext mı Kitab Heredot u kitab Gordon Child bıwendıen, ucera pey eg ey kitabıeg ser zınduin Diarbék nüsey me ey bıwendıen Mı isyun Kawa’y kurçi o Hetieké Mazlum ınqéyde nuıştıen.

PERDE 1

Sahne 2

(Perde bön a, Dahak sey hükümdar dinıa hau ser yo kursi berzid Rüenışte.  Pey yı, diesıd yo resim aslun hau aleqnaye. Ardıd yo xali ha rakerdé. Kalmé yı dım altuni hau ser xalid rüenayé. Çeher hét yı çeher héb çılé héy veyşén. Fék berid yöw kuelo sia, hau payra vınerte. Fistu sıpé hau pıradayé, quel fistuın yı kilm. Ling yi warway. Dest yı héy sér sine yı gıredayé. Sey yo puit hau pay vınerte.

 Dahak yo kurk grota pıra, verniye yı altuınina, puıç yı tiftıkra vırazié. Mest yı poesté aslunray. Gıjik yı dörg, erdişé yı çehergoeşéya.)

DEHAK: Yers biu. Céy xuera warzön pay. Wadé xued geyrön. Semed Babil’ıa xueb xuı xebér dun. Unıön kuelé xuera o vun:

Lez! Vend Qasıd bay mıd, wa bıür itia!

(Kuelo biezu yön secde, çüekun xuo, destun xuı nun sér ard, peyser şün teber. Dahak yersbıayo, riy xuı köw tal, wadé xued geyrön, Qasıd bay yı yön zere, fistun yı zörd, tımuın yı spıey, dest yed yo çua derg esta. Numey yı Şamak Balat Kuikbös. Şün ver Dahak, çöek xuı nun ard sör vındön. Kuelé Dahak fék berid sey puit hau vınerté. Wırd dest yı hey ser siney yed gırédayé. )

DEHAK: (Unıön Qasid bay xuera o qéyrön ser, vun:)

“Lez mıra vac! Babil’ıd hau sebön? Hau sebön Babil’ıd!”

 • „Ey Qıral dınıa Babil halin fitnéyu fesadeyo. Dınıad çı xırabey esta se, ha Babil’ıd.

 DAHAK (Yers bön u qéyrön)

 • “Çınéyra? Mıra vac, seméd çınéyra?”
 • „Ey Qıral dınıa, Babil pilé tüı qabuıl nıkön!”

 DEHAK: (Nücıké xuı dun siné xuür)

 • “Pilé mı qabuıl nıkön ha! Tı zun ez Hükümdar Dınıawu, Numey mı Dahak . Humay semed dınıa ez xelq kerdu. Dınıa da bin dest mı. Ey wılatıg héy nıbunté Dicle u Fırat’ıd héy bın hüıkım mıd. Dest mı dörg, rasön Mısır, Nübya, İskid. Wılat Urartu, Persu, Medu mı grot bin dest xuı. Babil ına pilé mı nivinön, O qay ına kön?
 • Kasıd: Ey hükümdar dınıa, Babil huné sey ver wazön wahar kuwetüb. Yöwız wazön Marduk humay piür dinıakür!

 DAHAK: (yers bön)

“Nibön! Nibön!”
Humau en pil Hamay mau, numey yı Asur.
Marduk tenıa humay Babil’ıo.
Çerréy Humay dınıa nıbön!”

 • Kasıd: „Ey Hükümdar dınıa, ey wılatıg héy bın dest tüed, wazén wılat Asur lete letekir. Pıür yın vaté xuı körd yow”

DAHAK: (Qéyrön)

 • “In wılat Kuım? nüme yın mıra vac!
  İn xayin rınehlet, nunkuar kum?”
 • Kasıd_„ Ey  Kral dınıa, vernid Babil, ucera péy Elam; Urartu, Mısır, Med, Pers, İskit…”
 • DAHAK: (Yers bön Qéyrön, destuın xuı kön berz, vun:)

Med u, Pers! Wextug umé ın zeru, Kutıkeu, geyr secde kerdıen. Adırır vatıen huma. Pırıkun mı ca da yın. Biy koelé ma, inkeyz héy ixanet kén ha? La ey  iskid dızdek çıné wazen?

Kasıd: „Ey hükımdar dınıa, İskid taway niy, her çiy hau Babil’ıd. Hille, xurde, fasadey ha Babil’ıd. Medu esker yın zaf, tüı eşnawut kral Medu Keya, keyna xuı da lac wali Babil? Nızdira veywe yın öst.”

 • DAHAK: (Bıney vindön, unıön kasıd bay xuera, o qeyrön, ına vun:)„Ina fitneu fesadéra qay xeberé mı çınıya? Lez kutkun mı berşau çeher gueşé dinıa! Kunca çınéy östse wa bımuıs. Eyig xayin, eyig wazen wulat mı parçekir, eyig pile mı qebul nıkén, wa sarey yın ser kıftun yınra bıqeréfn, lewuın yın tırakir, Çermé yınra çadıru, estun yınra qılıu vıraz”
 • Kasıd:  “Ey Hükümdar dınıa, ma bıné hasab xuı bık, pée aqıl xu guré bık. Tı zunayé, tercübé tüı zaf, dest tüı derg, hüküm tüı bie sınur. Ma tıyu bia hét xuı, tıyu bıkış, ey binu parçe parçek awqédé bigır bin hükim xuı. 
 • DAHAK: (Qéyrön qasıd ser, vun: )

„Aw Qayde nibön, niebön! Eyig xayin o wazen wılat mı parçekir, çermé yınra çadıru, estun yınra kılu vırazıen! 

 • Kasıd: (Xuı şaş kön)
  “ey Kral Dı…”
 • DAHAK: (pey engışté xua şehadet ber mujnön kasıd vun: )„Teber vec, sıktırıb şüı! ”

(Kasıd çöek xuı nun ard sör, warzön şün teber.  Dahak yersbıayo, wadé xued geyrön. Kuelé yı sey puıt hau fek berıd pay vınerte)

SAHNE 3

DAHAK: (Hau xuebxuı xeber dun o wadé xued geyrön)

“Vali Babil, ez cir yo mektüıb bınüıs. (Bıné vındön, huné pueşmu bön) Au kum ki ez yir mektüıb nüısenu?
Ez hükümdar dınıawu, wali mı niwazön, o ez warzen wı, yir mektub nüısenu!
Niınüsen!
( bıne bön bıeveng, rahara şün)  Nie Niınüsenu! (bınena vındön vun:)

Hah! Ume mı vir!.. Ez mektup mıllete Babil’ir nüsenu. Mılet bıar hét xuı, wali tena verd, behcıe bıkiş! Kasıd bay mı aqılliw.
( unön kuelé xura vun: )
“Lez vend katip mıd. Wa mıx xuo, çumur xuı, tey biar!”

(Kuelé huné yön secde, péser şün teber. Dehak wadé xued göyrön, ber bön a, yo merdım yön zerre, fistun yı spıo, muındé yı sieya, kılawé yı derga o tüja, erdişé yı umeya sér siney yı, yo dest yed mıx, yo dest yed tableté çumur esta, şün ver Dahak çüek xuı nun ser ard, sılum dun. Dahak şün ser kılsi xuö berzid nışön rüı. Katıbiz karşı yıed çüeku sör vınerto.

 • DAHAK: (veng xuı kön berz!) Çıneyg mı va uca bınüs! “Hükümdar Dınara extıarun u gencura ez vunu ki; Ez hama ha xuı sör, kuvvet mı hau cad. Aw Wali şıma yo zürkör. Xeber yı sey fışé. Wahar şıma ezu, pizé şıma ez ha kenu mırd. Bin emir mıd şıma héy cüyen, numey xuı çim mıd xırab mekirıén. Eg şıma bin dest mıra vıcé, ez zerrıe şıma kul ken, çımun şıma vecen, pey kalmu sare şıma tıra ken! Ün fermun Xuı ez ha wext cüyünu şımar erşawen!

(Kâtib eyig Dehak vey, piür nüişt)

DAHAK: (Kâtibra) “ Tı hin warz şüı,  vend Kasıd bay mı Şamak Balat Kuikbes’id.”

(Kâtib  warzön wı, peyser şün teber.)

Sahne 4

Bınéyra péy, Kasıd yön zerre, çöek xuı nun ser ardiür sılum dun.

 • Kasıd: “Ey Hukumdar dinıa tüı ez waştıu!”
 • DAHAK: (Unön Kasidra , ucera pey unıön kalmé xuera, bön çot, kalme xu ardra gön, huné unön Kasıdra pey sere kalmé xuı, tablet muejnön Kasıd vun:

“Eee, mı tı waşt. Me gel Babil’ir yo mehtub nüşt, ına tablet peşn, ber Babil. Mıllet bia pieser, pey veng xuo berz vate mı mılletra vac!”

Kasıd : (Şaş bön) “Ey Hukumdar Dınia! Vali hau uca, Tüı mılletir mektub nüışt, la ına bön?

DAHAK: (Yers bön qéyrö Kasıd ser, wazön pey destu xuı yı bıxenök)

“Tı sıni mıra vuın éy xayınir mektub bınüıs? Lez, ez ha çıqeyde vuınse aw qéyde bık, eg tı kasıd bay mı, o mıra pil nıbinse, mı ınké saré tüı tıra kérdıen!

 • DAHAK: (Pé sere kalme xuı ber muejnön Kasıd. Kasıd péser şün teber. Dahak zerred ténıa munön, hunc yers biu, zerré wadid geyrön o vacön. Kuelé yı sey puıt hau fék berid pay vınerto. Dahak unıön tıra vun:

“Mir tabletun pirik mı Asur Banipal bıa. Ey tabletig emir yı hey sör nüışté!

(Kuele şün secde, péyser şün teber. Ucera péy huné yön zere, dest yed çenheb tablet est, eyin un ver lınguın Dahak’ıd nun rüı. Huney peyser şün cey xued pay vındön. Hama yérs Dahak nişu, bıu sey gec, hau qeyrön u vaciön, unön tabletra bön bıeveng, bön çot, yo tablet gön o vun:)

 • Héwax saré mı hau decön, şüı vend cine mıd, wa biür!

(Kuelé şün teber, Dahak kılsi xuo berzıd nışö rüı, unön tabletra Vun:“ Ez ıné buwun, déy wext pirik mı Asru Banipal’ıd çı biu!  Pirik mı sini saré xayınu pelexné, bıné ez yera ders bıgir. Wext yediz fesad o şeytun bıb. Wext pirik mıd Babil o Elam’ib ınkey Med’un Pers’u cey yın gırot. Ax ın Med! 

(wurzön pay yo lıngé xuı pit dun ardür qeyrön vun:

 • “Zerdüşt yo fesad, zürkör o dırru! Qalun eyara yınu kén, Humay ma Asur’ra yınu nıken! Vun Asur terk bıkeren, Ahura Mazda’y qabul bıkirén!  Med… Med..  Ez eyın tepişnen, çerme yın puesté ken, lewun yın tıra ken, meyitun yın ken lete leté, lete leté lete leté erzen ver qartalu wa nekurkir, iz temaşe ken!

(Dahak unön nat wet xuı, tablet kön berz wunön:)

 “Wali Nipur, gun tı bızun, püır wılatıu pey kalmé mün demiri, pey emir humay ma Asur pérşu bi. Tıy pey adır veyşé, tıy bin lıngé astuarun mad peléxé, behcé piür ver mıd çöek ney rüı. Eza tüera vunu, ey xayınig remé kot Kuey gun tı eyın tepişn. Merdımun mıno xayınu sinig tı kerun kıcıkuno Xelle cie munra vecén gun aw Qeydé cıe munra vec. “

(wendış qedinön bıné vındön:)

Dahak: Pirik mı walira taway gıru nıvau. (eya tabletıag ha destıd , kışta unıön tıra vun:) Ina mir lazım niya! (Tablet erzön ard, yuna tablet gön, wunön:

 “Wali Elam eg tı ey merdımu teslim mı nıkir se, ez yen tüed harb ken, Bacarun tüı şunen wı, mılleté Tüı esir gen, un wılat xuı, tüı textra un war yuné cey tüed nışnanen rüı!”

(Bıné vındön)

“Zaf rınd vau, gun bıvatıen ez tüı textra un war, saré tüı tıra ken, Zerré yı vecen, ken sey yo tas, o pey şerep şımen!”

(wextıg va péy şarap şımen, taplet sey tasé şarap berd ver fék xuı, ucera pé tablet eşt ard.

PERDE umé war

Sahne -5

(Yo wadé rakotış, nevin çılun kral, yo mesiné şerab, yo şarbık, kral sér cılun xued nüşt rüı, saré xu gırot muin destun xuı, hau nalön, vun:)

 •  “Ez zun humay bela da mür? Ün çı belaw umé ez diyu? Dec mı qay ına gırun?  Ax, saré mı hau decön! Humay ma Asur, bıné sabır bıd mıé.  Hau sebön mı? Niuw ez ha mırenu? Vendıen xunımé mı?”

(Dahak Qéyrön, bermön cinıye yı yena zerre. Kinc wext zemun ver héy sör. Riy yé niwiyön unéna Dehak’ra vuna:)

 “Ey Hükümdar Dınıa, sebıu tüı?” ( Dahak unıön ciney xuera bermön, vun)

 • “Huma zun. Amir xued mı ınqeyde dec nidiuw. E vun dé karm hey zerré sarey mıd geyren.”

(Saré xuı muejnön ciney xuı, vun:
“Huma kuvvet bıd mı!”

Ciney Dehak: (unena wuırd het saré kral, tersena Vuna) 
Hükımdar Dınıa, bıné paştsör rauk iz bun saré tüı.

(Dahak qeyrön, bermün kuön muın cılun xuı, cine yı unıena saré yı, vuna:)

 • ” In kuıl çı qeydé,  héy ben gird? Wax wax hör kulé yı  héndé nücıké mına. Nücıké xuı muejnena Dehak. Her kulé tüı héndé ına nücıké mına.”

Dahak (Tersön unıön ciniyé xuera vun:)

 • “Gulé mı, tı vuna huma mıra yers biu? Tı vuna mıra xuı kön?  Mı çı xırabé kerda? Ey wılatig héy bin dest mıd, piür mıra razi ni? Mı pizé yın mırd nıkerd? Mı yı wahar keyf nıkerd?”
 • Ciniyé Dehak: Hükımdar mau pil, tı raşt vuın!
 • Dahak: Saré mı hau decön. Ax, Dec mı péy şarab nıbön weş? Mır şarap bıarén. Ax Şarap. Şarap bık şarbık mı. Ez şarap wazen. Ucera péy vend yowıd wa biür mir lawıku vac. Wa kéyf mı bıür, bekıa ez decun xuı, xuı vira ken. Homay mı, tüı sini yo derd dau mı?

(Aw mirıkük lawıku vun yön zerre, yo alete zemun ver ha des yed, nizdiye Dahak’ıd nışön rüı alete xuı cenön o lawıku vun.)

Dahak: ( Bıné gueştariyé lawıku kön o xueb xuı vaciön vun)

 • “Qay dec mı niqdien? Her hélıd ben zied. Dec mı kém nıbén. Ewuk lawıku vun wa şiür teber.”

(Awug lawıku vun şün teber. Dahak warzön xuı ser. Varard şün ciney xuera, bermön vun:

 • “ Tı vuna ez mırénu?”
 • Cinéy hükımdar: “wa hükımdar ma mereq mekür. Humay yen tü het dec tüı qédien.”
 • Dahak: “Ez yo hükımdarıu. Wılat hé bin dest mıd. Mı ziyarét vıraşt. Mı rahar kerd a, Mı kulun xuir deöw bexçé vıraşt. Ey wılatig bin dest mıdıb mı cir holé kerda, yı héy fesadé kén.
 • Cinıe Hükımdar: “Hükümdar ma wa xuı nıqehrn, ey wılatıg héy bin dest tüed, eg sebeb decun tü eyé, ma wıcağ ey wılatıu ken kuar!”
 • Dahak: “Med! Wılat Med’u hau girön. Med  hey fitneu fesadé dıma! Semed Med’una şeöw mı bi tari. Humay Asur, wa veng tüo weş biür mı, bıné kuwet bıd mı. (unıa cinéy xuera va) Niu tı vuna mir zot dey?”
 • “Ciniye Hükımdar: “Ey Hükimdar dınıa! Eyig hé bin dest tüed fesadé bıkerse, Huma belé yın nıdun?” 
 • “Dahak: Saré mı hau decön!”
 • Cıniyé Hükımdar: “Ez vend hekimu?”
 • Dahak:“Qay Humaya tü raşt va. Wa hekim bir, eg eyiniz dec mı niqédiné, ez püır yın kışenu.” 
 • Ciney Hükımdar: (unına koelira Vuna:)  Şüı vend hekimu!

(Kuele vıcön teber. Uciera pey yo erdişı yön zere, yo fistun sıpé hau pıradaye, eyéra pey yuna yön zerre in hekim, Şın ver Dahak, unıen saré yı, – Dahak hekimura vun:)

 • Eg şımaz in déc mı niqédney, Huma belé  şıma dun. Ax dé bunen kuılun mıra, saré mı hau decön! Ün çı belew umou mı ser? İn kuil mı, ün dec mı!” (Hekim huney unön saré Dahak vun:)
 •  “Ey Hükımdar dınıa, in darbıg hey saraéy tüa, mezg türa héy yén. Her rüec ben gird. Mezg melhem kabul nıkön, dermu kabul nıkön!”
 • Dahak: “Çaré yı çiniu, bext mı qay ına siaw? Mıra vac, ez kueşku bıd tüı, tüir bexçıu vıraz. Ez tüı yo wılat xued walikir.”
 • “Hekim: Hükımdar dınıa çı va, sey yı bena. Ez vunu ki, dermun mezg, tenıa mözg. Mezg insunun cunun.”
 • Dahak ( Çımuın xuı kön a ) Tüı va sé? Qay humaya tı huné vac, mı tı fehm nıké !
 • Hekim: “Çaré derd tüı öst. Ez zunu çare derd tüı çıno, ez kuıtik hükımdar xuo. Ez çaré yı vunu.”
 • Dahak (yers bön) “Tı çı vınden mıörük bıebext? Lez mı weşık, niuw ez tüı kışen leşé tüı erzen vér kutıku!”
 • Hekim: “Ey hükımdar dınıa, çare kuılun tüı öst, la zuar, hatag mezg tüı weşub, zaf mezg insunu lazüm. Her rüec deheb mezg lazım.
 • Dahak: “Wılat mıd insun zaf, xeber berşıawen, her rüec deheb mezgu wa mır bıar. Ez mezgu sawen mezg xuera, mezg xuı ken weş. Dermun mezg mözg (ha ha ha ha) Tü va semed mezg mına zaf mezg lazım ha!”
 • Hekim: “Mezg cunu!”
 • Dahak: “Xeber berşıawen wulat Med’u. Hoveri ez mezgun cıunun ucé wazenıu.”

                                                        Perde yön war

Sahne 6

(Yo qeflé dewıcıu hey verniye bunund hırık keyken. Yo dewıc erzıön yön ver yın, vun: 

 “Dewıcıen warzıen wı, Kasıd Asur hau yön!”

(Qeflé dewıcu warzén pay. Vıey xuı ken çot. Destun xuı ser siney xued gıre dıun. Kasıd Dehak, şün ver yın, kılawa tüj ha sard, erdişe yı sıpéya, kınc yi çeqér hey pıradayé, çüeguné yı ha dest yed. Tablete xuı kön berz o wunön:)

Ey şar Med’ u! Hükımdar dınıa, wahar mau şımara yöw xeber esta.  Hol gueştariyé mı bıkirén. Saré wahar şımau wahar mad dehéb darb vıcıe, semed in darbu mezg insunu lazüm. Her rüec eg şıma dı mezg bid, ma ey mezgu darbun yerasau, bön weş. Hekim ına vuın. Gun şıma her rüec dı mezg gencıu bıd mı.  Ün emir hükımdarıew. Kumig ün emır qebul nıkerd, kumig saré kıc xuı nida, Huma toknehlet kön yın viör. Ma bun yın ricnen, yın tebşen, lewın yın tıra kén, guni yın poeste ken.)

(Dewuc wextug gueşteriyé kasıd ken tersen recifén:_

 1. Dewıc: (Destun xuı dun çakun xur) “İn sini darb, dermuın yın tenıa mezg insunew?(Çakun xuı kuen hetheté xuı geyrön, destun xuı kön berz düé kön vun:)Ey Ahura Mazda tı nızun wılat ma Medu hın deyax nıkön?”
 2. Dewıc: “Ey Bımradıen bıri pieser ma Ahura mazdarir düé bık! La guné ma çıno, ma sekörd? Huma hau ına bela dun mar. Kıral Asur mara çı wazön?”
 3. Dowıc:  “Tı hey raşt vuın. Suc ma çıno, Kral saré kıcun ma wazön? Ma sıni sare kıcun xuı tıra ken, duın kasıd?”

Mıeruk extıar: (Çakuın xı kuön vun:) Tenıa yo lac mı öst. “Aw ciger mıno. Kral Asur sıni ına kön? Ez sıni lac gen dun kasıd Asur?  (Nücıké xuı dun sine xur, vun:) ez ınéy qabul nıken.” (Bıney vındön) Ma qıcun xuı nidun!

 1. Dewıc (Tersön) Mıerık höş! “Kral Asur pey hésıa ma pırürın kışön. Qay xatir Ahura Mazda’yra xeber med.”
  2. Dewıc: “Tı hey raşt vuın. Kum vaté kıral Asur nıkerd se, tı zun sebön pé?”

Dewıc tersen unıen yo binura, yuna dewıc yo cara yön, qeyrön o vun: “Esker Dahak hau yön!

Dewıc: “Kıc ma, hey yen mezgun qıcun ma wazen”

                                                           Perde Yön war

                                                               Sahne- 7

(Kawa o lac xuı hey kured, Kinc kurçi hey Kawa’y sörd. Dest Kawa’yd yo tuap  esta. Lac Kawey péy yo maşa yo ası tepüşt. Kawa pey tuapé xuı hau aw ası kuön. Berra deheb esker Deahak eysen, yo esker vun:)  

Kurçi, gueştariyé mı bık! Semed saré hükımdar dınıa, ma saré lac tüı wazen. Sıba sér sıbay gun tı lac xu bıd ma.

(Esker şin teber, Kawa payra çı vun cemidiaw, tuap’e yı ha hawara. Şaş biu, nizun sekür, beciey tupé yı dest yera kuena. Lac yız maşa erzön ard. Kawa çöku sör nışön rüı, lac yız sey bay xuı kön. Kawa bıney unön ardra, warzün pay, bıney geyrön una vun:)

Ez sekir? Ez xuir yo kurçiyu. Dahak esker yı est. Kuvvet yı öst! Ma nışkén taway bık. Lac mı, kıcun ma bön sey mişnu, sey varu sare bırnön. Çoy niftun qal bıkür. Hata ınkéy çenheb kıc bey sare bırney? Ço nizun! Çend buayk o deyk est Dehak kıc yın berd. Yı bıeveng. Vılat Med’ud çend heb deyko buak neçar? Dehak mezg kıcun ma tırawüt. Ma buyk, deyk, xal, ap eyig mezg yin trawıtey. Semed ınera ma hey şinnıd. Semed ıneya lavık ma derdin. Semed ınaya riy ço niwiyön.

(Kawa bön çot tuapé xu ardra gön. Bıney geyrön, lac yiz warzön xu ser, Térs Kaway bön vin, cesaret gön vun:)

Héy lac mı wazen, wun ma sarey yı tıra kén, mezg yı saré yera vecen, mezg lac mı sawen saré Dahak’ra. Semed saré dahak hama çed héb saré lazım? Saré Dahak hama çend saré kıcun ma wön? Dahak hama çend héb deyku bermnön, çend buayku qahrnön?

(Bıney vındön, cey çiy yön vir, vun )

Hatag saré Dahak bıüb, saré kıcun ma şün!  Ez ıné zunu. (Bön bieveng bıné geyrön, veng xuı kön berz o ınqéyde vun:)

Ma deykew buayk ey qıcun sarebırnayu hata key  bıeveng muınen?

Ina herrey merg kay ma eşta xuı ser?

 Qay ma hey pawé yo binu munen?

Eyég ma eşken bıkır, qay ma wazen wa yuna bıkür?

Ma hey pawé çıney?

 Ma çend vındır se, kıcun ma bén. Vizir lac cirun ma berd. Mı pawıt, mı va wa bay yı veng xuı vöc. Bay yı qal nıke, yo rüec cüa ver, Bay ey, kıc cirun xuı sier kerd lac yız berd, awız bıeveng mend!

Çim ma hau yo binund, ma vun wa yeu veng xu vöc, ço veng xu nıwecön. Ina bı se, sarey kıcun ma şün. Guın yo vac hin bös! Çöw ün yo nıbön!

(Kawa nışön rüı, bıne vaciön, yo karar gön, warzö pay, tuapé xuı kön berz vun:)

Ez şımar sund wunenu, aw yow ezu! Semed saré kıcun şımar ez sund wunen, ez pey ına tupé xuı saré Dahak pelexnen! Aw sarög sare cunun ma wörd, ez pey ına tuapé xu şıknen! Ez cesed yeöw pis pé adir kalıkuın xuı veyşnen” tuapé xu dun demırür qeriye ınsunu vıcena.)

                                                     PERDE YÖN WAR

                                                           Sahne- 8

Kawa Kurçi

Yo bun dew, yo texté nun hau diesa aleqnayé. Çend heb dizé hey ver diesid rüenayé, yo pırcın, deheb kilsi hey ser ardio. Kawa hau ver lac xued rüenışte. Ciniy’e Kawé ha çaqun xu kuena o bermena)

 Kawa Kurçi:  Bös hin meberm. (Ciniye Kaway derd xuı sey lawık vuna:)
 De lori lori
kure mı lori
De lori lori Kure mı lori

Kawa: Pey bermayüş qéyrayış tı nişkena saré lac xuı bıxelesn!
Cınıye Kaway: Wa Ahura Mazda lac ma mar vörd. Ez ha bermenu wa veng mı şiür Huma’y.  
Kawa: Humaz hau hét zalımu!
Ciniye Kaway: Höş, tüı ına xebér dey, homay bela daw mar !
Kawa: (wiya) “Buın mıra, ez türa cey çi vac. Hey vuın kasap Dahak her rüec dı tenura yo xuert verra duın. Herındé eyed yo mıeşna saré bırnen, mezg mıeşna sawen saré Dahak’ra. Eg Humay tüı bıwaz se, lac tüı verra diyön.
Ciney Kawey: Eyig verra diyen şın ça?
Kawau Kurçi: Ser kueynd yén pie hét. Ser kueyun berzu.
Ciney Kaway: Sér kueyu?
Kawa: Ser kueyu!  Çend rücıo tü hama fehm nıkerd ez çınéra bıetersu?
Ciney Kaway: Mı taway fehm nıkerd!
Kawa: Eyig hey sér kueyund, mı eyinra cesaret gırot. Ez dendar eyinu. Dahak ma insuniteyra vét. Ver yın ez sey yo tersınekıb. Ferq mıno yo argueş çinneb!
Lac Kawa’y: Baw, maz şı ser kueyu, ma şı eyın het!

Kawa: Nie, ey yen ma hét!

Cıney Kawa’y:
Çı wext?
Kawa: Mı eşnawüt 21 Adar’ıd rumen kueşké Dahak ser. Ninowa ken xırabé. Kueşk’e Dahak veyşnén!
Ciniye Kaway: (Lac xuı kena xuı varard) Dahak ınkey lac mı wazön!
Lac Kawa’y: bauw mı ey kuıtik Med! Biı maz şı ser kueyu. Maz ucera bırum Ninova ser!
Ciniyé Kawa’y: (lac xuı tepişnena, varard şına tıra) Höş, tı sini awqéyde vun? Qalé kuey mek, veng şıma şün Dahak, şımaz, miz bön kışön, bun maz veyşnön.

(Lac kawa’y deyké xuı tehn kön, şün ver bau xuı, deyké yı çüekın xun nuna ard sör, bermena unena mierdé xuo lac xuera)

Kawa: Verd, lıngé xuertu mebest! Cag ma mezg qıcun xu bıeveng dun Dahak, ma in zalim bıkış!

(Ciniey Kawa’y bena bieveng. Tersena, behçié warzena şına ver lac xuo mierdé xuı varard şına tıra)

                                                            PERDE UME WAR

                                                              Sahne- 9

(Dahak haw sér yo xalid rüenışte. Ver yed yo texté öst. Ser textiz mezg insunu hau eysön, Dahak pey dest xuı hau aw mezg gön dun xuı saréra)

Dahak: Çend hınzar mezg mı sawüt saré xuera, dec saré mı kém nıbıu. Dec mı nişin, Saré mı hol nibön.

(Dahak yo çeng mezg sér textiyra gırot sawıt xuı saréra va:)

Ez mezgu sawen saré xuera, ez mezgu sawen saré xuera.
(Kasıd Şamak yön zere wadé Dahak, çüey yo derg haw dest yed! çöek xuı nun ard ser, sılum dun.  Dahak unön destun xuera)


Kasıd: Ey Hükımdar dınıa yo sihirbaz hau tebera, wazön sarey tüı weşkür. Decun derdun tüı defkür!
Dahak:
(bön şey) Sihirbaz, sihirbaz! Hekımu doxtoru dec mı nıqédna. 
(Dahak yo çeng mezg grot muet kasıd)  Ün mezg, me çend sawıt saré xuera, darb mı biy ğıdar. Dec mı biy zaf. Lez vend, wa sihirbaz biür. Sihirbaz, hekimura aqılliw.

(Kasıd şün teber, behcie yo mieruk derg yön zere, ser yed yo çarçefa siey esta. Ün sihirbaz, yön nizdiyé Dahak şarçefé xuı erzön yo tuap ha destıd, rumön Dahak sér.Dahak wird destun xuı kön berz. Riy yıow, çim yi tersınek)
Kawa: Ez tüı seméd xuertun o kéynun Mezré Botan, o  ey cunig tüı mezg yın trawıt semed eyına ez tüı kışenué!
(Kawa tuapé xuı da ser saréy Dahak’ır)

Tüir Yo, Tüir Dı, Tüir Hiri!

(Aw xızmıkarug haw ver berid sey put pay vınerto. Sinig Kawa’y tuap dey saré Dahak’ür, destun xuı ser siney xuera kön a, zuın yı tırakerdo nışkön xeber büd. Hét Dahak’ıa şün, Dahak fék ser gınau ard sör, saréy yı pelexyau, günéy yı ha rişéna.  Xızmıkar yınu nıkönug Dahak mırön, çim yed Dahak sey Humay’o. Humay yı merd se, wı bıe humay sekön? wız mırön! Dest xuı kön derg, wazön dest xuı Dahak’rad dé mörd nıu nımörd.

Yo veng Dahakra vicıön, huney sey puıt vındön. Gunéy Dahak vinön, bön çot, dest xuı bön guin, un ver çımun xuı. Çım yı yedi yedi ben gird. Écıeb munön, fehm kön ki wahar yız yo insun o mörd. Yera yo xırı vicena, cey xud perön, gınön ard sör warzön wı, hetheté xuı geyrün o guevend gön!  Kawa adır erzön kueşké Dahak her ca veyşnön, kıl bena berz Kawa qeyrön vun) : 

“”Ey Med’en, Pers’en, Babil’ic, Elam’ıc, Nipur’ic, mı Zalim Dahak kışt..”

(Zerréy sarayra insu yön aw wadey Dahak, cini cumerd, keyney lac kinc medu, persu, Bablıcu, hey sör ben qefle qefle guevend gen, Yo dest Kawa’yd adır, yo dest yed tuapé yı esta wız guevend gön)

                                                      PERDE YÖN WAR

                                                             

tal 5

PERDE 2

Sahne 1

(Yo hepisxuned, yo wado gırdıd, yo masa esta, yo sandali hau pey yeyd rüenaye.
 Pey masad diesıd resm Mustafa Kemal haw alqnaye.
 Esat Oktay Yıldaran hau ser sandalid rünışte.
Riy yera beluw ki; hau yersbiaye.
Yo esker fek ber yed sey put haw  adelnaye.

Çi fehm ken ki Esat Oktay biw har haw nat wet xuı unön, behcie warzön pay u bıney geyrön. Unön eskerra vun:)

–   Vend Amir xued, wa lez biür itia!

(Esker vun Emır bık komandan mı. Dun ra şün teber, bınena peyra yo emırber yön zerre, pey sarey xuı sılum dun, Esat Oktay’ra vun:)

–    Kumandan mı tüı ez waştu!

–  E, mı tı waşt! Ün hepısxuned hau sebön? Mira vac, hau sebön ün hepısxuned?

–       Kumandan mı tı hama newe umey itia! Ver tüı itia zaf çiy biy. Eyig wazen welat ma parçekir, ey fesadıew xayin, eyig hükümdareye Evren ma nıwazen hey kowışé 35 cıd. Uca halin fitneyun fesadeya! 

Esat Oktay Yıldıran: (yers bön qeyrön) Gueştarié mı bık! Ez pey emir Kenan evren umeyu ıtia. Mir vun Esat Oktay Yıldıran. Mı Kıbrıs’ıd  kıc Rumu kişt, sare bırney, ver çımun buaykun yenıd gunıey yın şımıta!

Emırber: Pür hey pia xeftin. Kawışé 35 u é kawış binu vaté xu köw yo, Kumandan mı!  

Esat Oktay (yers bön) Geştarşye mı bık! Çıneyra ez ha itia xeberu dunu? Guın ço çowid xeber niüd. Piür yı guın bievengib. İnkeyra pey mı çına va, tı sey mı bık. Tı zuın zulm sinün? zulm Tırkıu, zulm Rusu, Zulm Çinıcu? Tı zun çie çıqeyde çı zulm ken? Wa ini zaf sarey mı nıdecn! Tı guın inın bıqedin (bıné vındön, cey çi yön vir) Tı zuın qednıayış çıno?

–   Kumandan mı ez ha gueştariyé tüı kenu!!

Esat Oktay: (Engışté şehadet nun kışte sarey xua) Vun: Zerey inıed çıney öst?
– Mezg kumandan mı!
– Aferim! Tüı fehm kerd zere sarid mezg öst.(Bıné vındön) Her çi hau mezgıd. Hata mezg in mıerıku büb, mar rahatey çiniya. Gun ma mezgun inin tıra biy.
– Kumandan mı la ma ün güre siniy ken?
– Sıni? (Bıné vındön unun riy emırberra vun:) Mezgıd çı öst?
– Fikır!
– Tüı raşt va, tı vuın mezgıd fikır öst! Aferem tüir. Au mözgüg bıe kirib taweyr bön?
– Kumandan mı niebön!
– Tü inkey fehm kerd bie mezg verdış çıno?
– Mı fehm kerd Kumandan mı. La ma sini mezg yın tıra gien?
– Zaf rahat, ez zunu ma seken. Tı gueştariyé mı bık. İnınıg ez tüera vunu tı püır eskerura vac. İn esirig hey bin dest şımad guın piür fikir xuı bıqelebn. Au qeleb yın şıma mir uın, ez unıen cı, ez fehm kenu ki mezg yınıd fıkır mönd niu nımönd. Ucera pey şıma unen cı mezg yınıd fıkır öst nıw çinu şıma fehm ken. Kumig mezg yed fıkır nimend eyın berıen yuna ca.
– Kumandan mı la fikir xuı niqelabna, ma sek?
– Tı hey vuın se?  Kumig fikir xuı niqelebna, sarey yı parçekiren, estuın yı bışiknıen, berzi pıeser, kıllu, kueyu vırazıen! Werem berzıen zerrey cigerun yın. Awk cı medıen. Weyşu verdıen, wa serdıd birecif, germıd bıveyşnıen, wér yın wa giyb, şımıtışe yın mizüb. Şıma çıken se bikiren piür yın bıe mezg verdıen!
– Kumandan mı emır bık!

 Perde yön war

(Yo qawışé habsxuni, çeher punç heb ranzey héy ard rünaye . Yesir hey ser cılund rakotey. Ling yın hey tıe ver rakerdé. Dest yın çı vun hey kıştıun yınıa besté!)
Yo esir hau umbazun xuı pawön: (unön saatey xuı o qeyrön, vun:) warzien pay, warzien pay, warzien pay!

(Sarey yesiru rüit,kinc spor hey pıradayé, lez warzen xuı ser, lastıkun xu ken pay, şin kenif destun o riy xuı şüen. Yen werté kawışd ben dı rıez.Mesül kawış vun: “Cey xued bumarıen!” Esir sey eskerun cey xued raharra şın, destuın xuı şunen o piür pıa vun:)

Ey şanlı ordu
Ey Şanlı asker
Bir elde kalkan
Bir elde hançer
Serhatte doğru
Ey şanlı asker

(Pey sıtil sıepari esker yön ver ber kawış, sıtıl nun rüı)
Esker: (Qéyrön) Marş mewuınén!
(Yesir ben bıeveng. Sey dı rıezu vınden. Esker ber kawış kön a.)
Esker: (Qeyrün esiru ser vun:) Bierien ver ber qeşmerıen!
(yesir vazden şin ver ber, sey eskeru riezıd vınden. Aw yesirıg hau vernid, qeyrön vun:)
Ali Kaya Mardin emır bıd kumandan mı!
( Tekmil dun lıngé xua raşt kön berz pit dun ardür, sılum paşney xuı dun.)
 Mehmet Yararbaş, Urfa Emır bıd komandan mı.
( wız sılum paşna duın.)
Yesir: Ahmet Kuş, Siirt Emır bıd kumandan mı!
Yesir : Seyda Sayın Hakkâri Emır bıd komandan mı!
(Pıür yesir tekmil dun, numey xuı, numey bacar xuı vuın, veng yın kuön tıey mıu. Eskeriz hau kulıkey berra unıön vun:)
Höşen ez nun şıma kın ha!
Yesir:
 (piür pia yo fekra:) Emır bık kumandan ma !
Esker: Şıma bir merdim?
Yesir (
Qéyren) Emır bık kumandan ma!
Esker: Kum cir nivenert ez nun qın, ben erzen  wado tari ha!
Yesir: (qéyren) Emır bık kumandan ma!
Esker: Qeşmerıen ! Şıma nıva ma ben merdım?
Yesir: Emır bık kumandan ma!
Esker: sıtıl çuarba bıgırıen, numısızıen!
Yesir: Emır bık kumanda ma!

(Mesul kawış berra vicön teber, numey xuı numey bacar xuı vun sılum paşna dun, sıtıl şuarba gön yön zerre)
Esker: Ez hata punç umaren, nun xuı buiren, riez bien ma yén şıma umaren!)
Yesir: (Pıür yo fekra:) Emır bık kumandan ma
Esker: Lez buıren?
Yesir: Emır bık kumandan ma!
Esker: Duey nun bıwunıen!
Yesir: Emır bık kumandan ma.

( Yesir yen zerrey kawış ben dı riez, eyig sıtıl şuarba hau desta, sıtıl xun nun rüı o qeyrön vun:)
Bismillahirrahmanirrahim,
Allahımıza hamd olsun!
Ordu millet var olsun.
(Yesir pıa sey eyi qeyren, yo esir vun:)
Emır bık kumandan ma!
Esker: Şımar sey jehr u zukumüb!
Yesir: wa tı weşib

(Tabaxu sér ardio nun rüı, pey kundıez sıtılra  germ ken zere tabaxu. Hör yo yo lete nun gön. Hiri dequ muınd sıepare wen, tabaxu dun arıe, sıtül tabaxu ben kenifıd nun rüı. Werte kawışıd ben dı riez. Semed umartışıa xu ken hedre. Mesüıl kawış yo çua gön, rieza verinid, kuön siney yo yesir, aw yesir pit vun “yo” nışön rüı, kuön eye diyin awız vun “dı” nışön rüı, ınqeyde şün hata sere. Rizey dıyınız xu umaren umartış qedıön. Mesüıl kawış hune serara umarön una yo saat rey rey dı saat kön derg.

Behcıé esker yen zerre, dar, dım tüerzin o jop hey dest yınıd, dar kuön siney yesir, yesir  numré xu vun. Yo esker laşe dest xuı sawön alüşkun yesirura, kumig erdişe xuı nitaşta lapat dun bin gueşun yiür, pey pılu destun esiru koen o vicıen teber. Yo esker fék berid qeyrön vun:)

Esker: Ders bıwunıen!
Yesir: (pür pıa qeyren) Emır bık kumandan ma!
(Mesüil kawış ser ranzara yo kitap gön numey yi; “Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi” Yön ver riezey yesiru, hiri gum yınra düir vındön, ver xu kön yın, yo kélma wunön vındön, ey yesir bin pür pıa qeyren eya kélma vun)  

Mesül Kawış: Hayat Atatırk.
Yesir: Hayat Atatırk

Mesül: Mıstfa Kemal Atatırk.
Yesir: Mıstfa Kemal Atatırk.
Mesül. 1881 wıd Selanikéıd umeb dınıa.
Yesir:
1881 wıd Selanikéıd umeb dınıa.

Mesül: Numey Bay yı Ali Riza Efendib
Yesir: Numey Bay yı Ali Riza Efendib.
Mesül: Numey deyké yı Züb’ıb
Yesir: Numey deyké yı Züb’ıb
Mesül: Ali Riza Efendi Selanikrab.
Yesir: Ali Rizaya Efendi Selanikrab.
Mesül: Hoveri gümrıkıd xeftıen.
Yesir: Hoveri gümrıkıd xeftıen.
Mesül: Behcié dar grotıen rüeten.
Yesir: Behcie dar grotıen rüeten
Mesül: Deyké Atatırk züıb
Yesisr Deyké Atatırk Züıb.
Mesül: Keyné yo Tırkib:
Yesir Keyné yo Tırkib.
Mesül: Wextüg Mıstfa qıcıkıb
Yesir: Wextüg Mıstfa Qıcıkıb
Mesül: Şiu Mekteb mehla, ucera pey şiu mektep Şemsi Efendi.
Yesir:  Şiu Mekteb mehla, ucera pey şiu mektep Şemsi Efendi.
Mesül: Mıst kıcık wextüg ün mektebıd wendıen bay yı mörd.
Yesir:
Mıst kıcık wextüg ün mektebıd wéndıen bay yı mörd.

Mesül: Aw wext dı way yı bıb
Yesir: Aw wext dı way yı bıb.
Mesül: Yo numey yé Naciye, numé eya bin Makbulab.
Yesir: Yo numey yé Naciye, numé eya bin Maqbula’b.
Mesül: Bad Ali Rizé Züıb vıey mend.
Yesir: Bad Ali Rizé Züıb vıey mend.
Mesül: Züıb qıc xu gırot şiy xuın bırey xuı.
Yesir: Züıb qıc xu gırot şiy xuın bırey xuı.
Mesül: Mıstık muısön xu, nişün mekteb.
Yesir:
Mıstık muısön xu, nişün mekteb.   
Mesül: Yegad, peyra niyön qerpelasu dıma!
Yesir: Yegad, peyra niyön qerpelasu dıma!
Mesül: Wayé xua Makbulera vun tiz peyra mirçıku dıman.
Yesir: Wayé xua Makbulera vun tiz peyra mirçıku dıman.
Mesül: Yo rüec xal yiv un: Mısto:
Yesir: Yo rüec xal yiv un: Mısto:
Mesül: Tı Qarpelasu peyra bıgeyr, tı merdım nıben.
Yesir: Tı Qarpelasu peyra bıgeyr, tı merdım nıben.
Mesül: Qarpalsu Makbular verd, tı şüı buwuın merdımıb, merdımu dıman!
Yesir: Qarpalsu Makbular verd, tı şüı buwuın merdımıb, merdımu dıman!
Mesül. Mıst kıckek vaté xal xuı kön şün mekteb
Yesir: Mıst kıckek vaté  xal xuı kön şün mekteb.

Esker: Vext nun taştareyo, Qındayeyen!
(Kawış bena bıeveng. Ço hin kıtab niewunön. Mesül kawış vun: “Emır bık kumandan mı!” erzön şün ver ber, numey xu vun, sılum paşna dun, ber bön a, sıtil fasliu gön yön zere, yesir ben riez, dua wunen.
Mesul: Emır bık kumnadan ma!
Esker: Şımar sey giüb!
Yesir: Wa tı veşib

PERDE BÖN A

(Wadé Esat Oktay. Esat hau pey masad, ser yo kursid rüenışto. Deheb emirber yı sey puıtu héy dı kıştun yed vınerté. Dest yo emırberid kağıt öst)

Esat Oktay Yıldıran: Hoveri tı vac emırber mı!
1. Emırber: Kumandan mı, ma piür key bıeveng. Bınatey yın ma xerepna, ma dest o lıng  yın şıkit. Kawışé 35 cıd Ali Erek bıb, ma pizé yı kul kerd. Zerey xuı qelebna, mezg xuı niqelebna. Geber bı kumandan mı! Cemal Kılıç bıb, ma pey yo zincir aleqna, paştey yı ma da dıesür, ciğer xuı qelebney la mezg xuı niqelebna!

Esat Oktay: (Unıa emirber xuera) Demek mıren, la mezg xuı niqalebnen?
(Esat Oktay unön ey emirber xuo binra vun:) Het tüed çı öst

2. Emırber: Kumandan mı ey Qawışig ez ha unenu cı, yedi yedi hey mezg xuı qelebnen. Hıdır Akbalık, Şahin Dönmez, Ali Gündüz. İnıen mezg xuı qelebna. Bo ez bıd tüı, bun cı. (Ey yesirunıg itiraf xuı ser kağıtıo nüişt  eyı dey Esat) Ez unıu cı, mezg yınıd taway nımönd, pıür qelebnaw kumandan mı!

(Esat Oktay, kağıt dest emırber xuera gırot, bıney wenert, unıa emırber xuera va:)
Eyınıg mezg xu qelebnau, emır bıd eyın, vac ınkeyra pey kar şıma üno, umbazun xuz sey xuıkiren! Pıür yın bie mezgkiren. Semed inunra saré dolete ma hau decön, hatag akıl inen saredüb, sarey dolema ma rahat nibön. Mır mezgu biaren, ez şımara mezg wazen, şıma mı fehm ken?

 • Emırber: Vun “Emırbık kumandan mı” o vıcön teber.

Esat Oktay (unön Emirbér xuera)  Tı wuın se? Biy bieveng la mezg xuı niqelbnen?
Emırber: Kumandan mı biy bıeveng la mezg xuı niqelebnen. Mıren la mezg xuı nıdun!
Esat Oktay: Yı zun ki qelebnayış mergra xırab!
Emırber: Zuın Kumandan mı.
Esat Oktay: Tı şüı! Ha, wa rüe nıniş, tım tım pay vındır. Wa ra nıkur, bıe hu mun, wa Xeyal nıkir, marşun ma vac! Ez tüera mezgu wazen!
Emırber. Tı emır ken Kumandan mı!

PERDE YÖN WAR

4.Sahne

Mesül kawış: (yesir biy dı riez sey eskeru hey pay vınerte, cey xued rahara şın?) Marş mehtér pit  vacien!
Yesir: (cey xued rahara şın)
Neslim dedem
Ceddim babam
Hep kahraman Türk Milleti
Orduların Pek çok zaman
Vermiştiler dünyaya şan
Esker: (ber kön a) Marş mevacıen!
(Kawış bena bıveng. Esat Oktay hau vernid, çavuş onbaşi u esker yen zerre.)
Mesül: Dikkaaaat 30. Kowış 33 ten hey emir tüed kumandan mı!

(Esat muın yesirura geyrön, çı vuın hau bazar kulıund xur kuele begun kön!)
Esat Oktay: Qıcıen şıma sınin?
Yesir: Wa tı weşib kumandan ma!
Esat Oktay (unön çawışra) Çavış tı kıcur dıkura tawaydé wer gen?
Çavış: Ez genu Kumandan mı!
Esat Oktay: Tı cir tewrik gen tewrik?
Çavış: Kumandan mı ez cir şekeriz genu!
Esat Oktay: Lac mı ininir xıyar biy xıyar, bo ini veuşun, feqir xıyar teze bıd cı!
Çavış: Emır bık kumandan mı!
Esat Oktay: (Şün ver mesül kawış vun:) Nu dun şıma, şıma veyşun?
Mesül kawış: Dun ma!
(Çım Esat Oktay gınön yo yesir kılow, awug hama newe tebşiaw. Esat wıyön, şün ver yesir kılow dest xuı nun ser meşke yı, pey viey yı tebşön un werte kawış, ucera pé yo esir feqir tena puestey yo este yı mend, eyiz un ver ey kılow Çawışra vun:)

Esat Oktay: Çavış ınqeyde nıbön! Héf bun inera, hefiz buın inera! Ez ün hepsıd ıney nıwazenu. Guın piür seycıeb. Kilo yıno kumey yın gun seycıeb tüı fehm kerd ?
Çavış: Tı emır ken kumandan mı!

(Esat kawışra vicön teber.  Esker ey yesir kılowra vun paştser rauk, mierık kuön ra, yo esker ser paşté ya nışön rüı, yo esker lıngé ya raşt yo esker lıngé ya çep tepişnön o arra kaş ken. Ucera pey fékser qelden awqeyde kaş ken)

Esker: ( yo yesirra vun:) Tı bı mı het, ez unen veng tüı!
(Yesir riezra vicön şin ver esker, sılum paşna dun, la veng yı nivecön)
Esker: Marş Çırpınırdı Karadeniz vac!
(Yesir féK xuı kön a qefelnön, la veng nıvicön!)

Esker: Qındaye! Ün çınow qay veng tüı nivecıön?
(Yesir unön xuı ver, veng xuı nıkön)
Esker : Destun xu dergık!
(Yesir wırd destun xuı kön derg, un tıe verd, esker pey dar destun yı kuön vun wa veng tüı veöc!
(Esker vendön yuna yesirid)
Yesir: Ali Kaya Emır bık kumandan mı!
Esker: Qındaye! Qay veng tüı haw vıcön?
Yesir (unön xuı ver)
Esker: Tüı marş nıwönd eyéra veng tüı nıkot. Tı mı xapinen hı? Destıun xuı dergık!
Esker : (unön yesirura vun:) şıri bin ranzura xuı bınimnıen, mı va hiri vinden, kuım çıney yi tebara mend, hin ez zun ez sekenu!

(Yesir erzıen, xuı ken bin ranzura. Esker vun yo, yesir xuı bin ranzura kaş ken, wazen ca bıd xuı. Esker vun dı, bin ranzu zaf ca çiniu, tıyın ling yın tebere munen, tıyın çaqéy yın tebera munen, tıyın kift yın tebera munen. Esker vun hiri. Pür yı cey xued vınden. Esker péy pılu, péy daru, pey jopu waslun yın kuen, yo kıji vicana ki zerrey çie helön. Behcié Esker vun bin ranzura vecien, biren werté kawışıd vindien. Yesir bin ranzara vicén, tıy hey lengén, tıy hey recfien yen werté kawış)

Esker: (Emır dun yesiru vun kuıçbien, vist hirishep yesir ben kuıç, yo esiriz vicön ser kuıçıd pay vındön. Esker eyaraz vuın: “sund ma bıwun!”
Yesir hım bermön hım vun:

“Türküm doğruyum
Çalışkanım
Yasam
Küçüklerimi sevmek
Büyüklerimi saymak
Yurdumu, milletimi
Özümden çok sevmektir
ülküm yükselmek
İleri gitmektir”
( Pey wıird destun xua, yesiru muejnön ma  vun:)
Ey bu günümüzü sağlayan ulu önder Atatürk
Esker: Qındaye! Bie war, wa kuıç vıleyb!
(Yesir warzen wı, la deheb ğerekyayé nışken warz wı.)
Esker: Warzıen wı, qındayé! Şıma nışkén mı bıxapin.
(Esker unön veng yesiru nişün, yo cieb xuera yo dısmal, ciöb xuo bira yo adırge vecön, dısmal veşnön bön ver zincey yesiru, zincey yın veyşena, ucera pey yen xuı.)
Esker: Mı niva hey mı xapinen, la ez gendun şıma nızunu?
(Esir ben dı riez pay vınden.)
Esker: Qındayéyen, ınkeyra pey şımar xeberdayış çinıu. Kumra yo veng vicia ez nun ey kın. Bıevengbıen, Şıma mı fehm kerd? Bıe veng!
Yesir: Emır bık kumandan ma!
Esker: Rüenıştış çinıu, bıevengé esta!

PEDE YÖN WAR

Sahne 5.

(Mazlum Doğan gijik yı külm.Kumey yı, nıe zaf kılma nıe zaf derga. Yo kazax hau sör, yo xırxe gırot pıra, zimbıel yo erdişe yı taştey, haw zerey yo hücred, ser cılıun xued rüenışte. O xueb xuı xeber dun:)

Mazlum Doğan: Qay ınqéyde bıevenge esta? Umbaz mı qey bıekarar? İn hücre, ın kawış qay sey mezelu bıeveng? Ün haway zülım qay nıevındön? Awug haw aya tenıa ezu? Tenıa ez ha bin zulımıd? Tenıa ez mazlumu? Sebı ma? “Qay her ca tariw? Ma pıürınir yo tic lazım niya?


Esat Oktar dı rahar eşt verniyé ma. Ya guın ma dec bunc bımır, ya guın ma mezg xuı bıqelebn!  Verniye madiz dı rahar est. Ya ma beden xu ken  qırbun dehbey xuı, ya ma dehbey xuı ken kırbıun beden xuı.

Verniye mad hin yo rahar çiniu. Her rüec çend ten hey dehbey xuı ken kırbun beden xuı.  Esat oktay her rüec haw mezg çend tenu dun yın qelebnayış? Kumig mezg xuı niqlebna, lıngun destın yın şıknön, veyşu verdön, kışön!

 Ço ün zulım nıdun vındertış. Pıür unıen yo binura. Ez vuın wa hoveri awı sare berzkür, awiz hau pawe mı! Ço mesuliyeté niyön ser xuı.

Eyéra eyig mezg xuı qelebnen, eyig ben seqet, eyig mıren ben zaf. Ucere pey ters bön zaf, ters muın diesund  bön zied, şün teber, Diarbek bin tersid bena bieveng. Çow nışkön veng xu bıkür. Hey pawé yo binu vındén. Inqeyde bievengé bi, ters bön zied, zulım bön zied, eyig mezg xuı qelebnén ey ben zied. Tic bena vin. Her ca bön zulmat tari. Ço çinıu verniye ma ruaşnkür!  

(Bön bıeveng unen saate xuı, bıné vındön, huné xueb xuı xebér dun)

Ümş, vist yowe adaro.  Kawa kurçi ümş kueşké Dahak veşneyb. Hata ınkey iz pawé ına şöwbiu.
(Kutiye kıbrit xuı cıebra vecön, pey kibrit cığaré xuı finön ta. Ünıön adir kibritra. Xueb xuı vun:) Adır, Adır… Adır… (bıné vındön…) Adır, tariy kön vıla, adır tari qedinön! Ezo umabaz xuı ma hey tarid.!

(Zerey qutiyra hiriheb kibritu vecön, finön ta. Kibritu niebunté cağuın hücrira bön teber. Unön ruaşn kibritura o vun:)

Selim Çürükkaya Kitab xu zazaki tercüme kerd.

Ez sund wunenu, vunu werté ın tari zulmatid, ez ben sey tic. Nitersenu, sund wunen ser eyinig semed dehba mawa saré xuı dauw, ey insunig hey bin zulmid nalen, ey insunig tarid mend, ez adır xuı dun eyın. Kunca zalim, kunca zulım öst adır xuı uca veyşnen!

PERDE YÖN WAR

Sahne – 6

(Zerrey yo otapos her sandalid yo insu, ciniy cumerd hey rüenışté. Werté muın otoposıd, Esat Oktay Yıldaran, ciniyé yi, lac yı hau rüenışte. Kinc Esat sivil. Esat hau ver pencrara teber sier kön. Xueb xuı xebér dun:)

Esat Oktay: Bunıen ün welat ma çı rund? Bunıen üm insunura, bunıen ın qıcura!
(Xeberdayış yı qedıön unön kışte xua raştra çim yı gınön yo mıerik gird)
Esat Oktay: Tı kunceray?
– Ez Merdin’rawu
(Esat Oktay rıy xuı kön tırş vun:)
Merdin? Şıma pıür xayin.
(Yo mıerık cun o Merxas hau pey Esat Oktay’a pay vındön, damunçé xuı vecün bön pey viey Esat vun:)
Merxas: Esat!
(Esat unön pey xua, damunçeo mun çımuın yı yen tıe ver. Çim yı ben girdi, merg xuı vinön. Wird destuın xuı kön berz, teslim bön.)
Merxas: Ey cunig tüı qetıl kerd, semed eyina pey adir Mazlum ez tüı kişenu.
(Hiri dörim veng dabunçi yön, Esat feksör zerré otoposıd gınön ardsör mırön!

https://www.youtube.com/watch?v=Zgc5Rgskl_U

 Selim Çürükkaya

Selim Çürükkaya

1954 te Bingöl' de doğdu. Öğretmen okulundan mezun oldu. Siyasi nedenlerle on bir yıl hapis yattı. Gazeteci ve yazar. Yayınlanmış 10 Kitabı var. Siyasi mülteci olarak Almanya'da yaşıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu